Do góry Do góry

Wszystko czego potrzebuje Twoje auto
Warsztaty

Warsztaty

Gwarancja na usługę serwisową Bosch Car Service

Warunki gwarancji na usługi serwisowe wykonywane
w sieci Bosch Car Service

Czas trwania gwarancji

1. Gwarancja udzielana jest na okres 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty wykonania usługi, lecz nie dłużej niż do chwili przekroczenia przebiegu 3 (słownie: trzech) tysięcy kilometrów od wykonania usługi (decydujące jest zajście pierwszego
z w/w zdarzeń).

Zakres ochrony gwarancyjnej

2. Niniejsze Warunki gwarancji dotyczą usług wykonywanych w sieci serwisów samochodowych Bosch Car Service i obejmują wyłącznie uszkodzenia wynikające z następujących rodzajów usług:

a. Czynności przeglądowe;

b. Usługi związane z wymianą podzespołów;

c. Usługi związane z produktami sezonowymi (np. opony letnie i zimowe).

3. Uprawnienia z gwarancji przysługują właścicielom pojazdów, których pojazdy były serwisowane w zakresie określonym
w pkt 2 powyżej, przy spełnieniu następujących warunków:

a. Terminowe wykonywanie przeglądów okresowych w danym pojeździe– zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu;

b. Dobór i montaż części i podzespołów w pojeździe w serwisie Bosch Car Service;

c. Złożenie reklamacji na usługę w serwisie który wykonał usługę lub w innym serwisie z sieci Bosch Car Service, zgodnie
z zasadami procedury „Gwarancja naprawy w sieci”.

4. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania wykonania ponownie usługi, a jeżeli wskutek nienależycie wykonanej usługi doszło do uszkodzenia podzespołu – do naprawy tego podzespołu. W szczególnych wypadkach serwis może podjąć decyzję o wydaniu nowego podzespołu zamiast naprawy.

5. W przypadku reklamacji zasadnej Serwis jest zobowiązany do wykonania naprawy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do Serwisu, a w przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest weryfikacja wymienianego podzespołu w zakładzie badawczym producenta lub w innym zakładzie specjalistycznym – Serwis jest zobowiązany do wykonania naprawy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania wyników weryfikacji.

Informacje dodatkowe

6. Gwarancja dotyczy usług serwisowych wykonywanych w serwisach zrzeszonych w sieci Bosch Car Service na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady.


Warunki gwarancji na usługi serwisowe wykonywane w sieci (PDF, 228,3 kB)

Kompleksowy serwis aut w najwyższym standardzie

Wieloletnia obecność w branży motoryzacyjnej stanowi gwarancję wysokiej jakości usług świadczonych przez Bosch Car Service.

Zrzeszona pod tą marką sieć warsztatów samochodowych zapewnia kompleksowe usługi serwisowe, włączając w to profesjonalną

diagnostykę – opartą o najnowsze rozwiązania technologiczne, jak i naprawy – również authybrydowych i elektrycznych.

Autoryzowane warsztaty oferują także pomoc drogową, a wiele z nich ma możliwość przeprowadzenia przeglądów, dzięki czemu

funkcjonują jako stacja kontroli pojazdów. Naszym celem jest zagwarantowanie jak najlepszej dostępności usług naszych

autoryzowanych partnerów w całej Polsce – zarówno w niewielkich miejscowościach, jak i dużych miastach.