TOP

Wszystko czego potrzebuje Twoje auto
Warsztaty

Warsztaty

Gwarancja na usługę serwisową Bosch Car Service

Rodzaj świadczonych usług

Czas trwania gwarancji

1. Gwarancja udzielana jest na okres 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty wykonania usługi, lecz nie dłużej niż do chwili przekroczenia przebiegu 3 (słownie: trzech) tysięcy kilometrów od wykonania usługi (decydujące jest wcześniejsze zajście jednego z wymienionych zdarzeń).

Zakres ochrony gwarancyjnej

2. Niniejsze Warunki gwarancji dotyczą usług wykonywanych w sieci serwisów samochodowych Bosch Car Service / AutoCrew i obejmują wyłącznie uszkodzenia wynikające z następujących rodzajów usług:

a)Czynności przeglądowe

b)Usługi związane z wymianą podzespołów

c) Usługi związane z produktami sezonowymi (np. opony letnie i zimowe)

Uprawnienia z gwarancji przysługują właścicielom pojazdów, których pojazdy były serwisowane w zakresie określonym w pkt 2 powyżej, przy spełnieniu następujących warunków:

a) Terminowe wykonywanie przeglądów okresowych w danym pojeździe– zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu;

b) Dobór i montaż części i podzespołów w pojeździe w serwisie Bosch Car Service / AutoCrew;

c) Złożenie reklamacji na usługę w serwisie który wykonał usługę lub w innym serwisie z sieci Bosch Car Service / AutoCrew, zgodnie z zasadami procedury „Gwarancja naprawy w sieci”.

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania wykonania ponownie usługi, a jeżeli wskutek nienależycie wykonanej usługi doszło do uszkodzenia podzespołu – do naprawy tego podzespołu. W szczególnych wypadkach serwis może podjąć decyzję o wydaniu nowego podzespołu zamiast naprawy.

4. W przypadku reklamacji zasadnej Serwis jest zobowiązany do wykonania naprawy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do Serwisu, a w przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest weryfikacja wymienianego podzespołu w zakładzie badawczym producenta lub w innym zakładzie specjalistycznym – Serwis jest zobowiązany do wykonania naprawy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania wyników weryfikacji.

Informacje dodatkowe

1. Gwarancja dotyczy usług serwisowych wykonywanych w serwisach zrzeszonych w sieci Bosch Car Service / AutoCrew na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

Warunki gwarancji na usługi serwisowe (PDF 87 kB) (PDF, 88,3 kB)

Kompleksowy serwis aut w najwyższym standardzie

Wieloletnia obecność w branży motoryzacyjnej stanowi gwarancję wysokiej jakości usług świadczonych przez Bosch Car Service.

Zrzeszona pod tą marką sieć warsztatów samochodowych zapewnia kompleksowe usługi serwisowe, włączając w to profesjonalną

diagnostykę – opartą o najnowsze rozwiązania technologiczne, jak i naprawy – również authybrydowych i elektrycznych.

Autoryzowane warsztaty oferują także pomoc drogową, a wiele z nich ma możliwość przeprowadzenia przeglądów, dzięki czemu

funkcjonują jako stacja kontroli pojazdów. Naszym celem jest zagwarantowanie jak najlepszej dostępności usług naszych

autoryzowanych partnerów w całej Polsce – zarówno w niewielkich miejscowościach, jak i dużych miastach.