TOP

For everything your car needs.
Hitta verkstad

Hitta verkstad

Sekretessförklaring

1 Information om dataskydd

Bosch (i fortsättningen ”Bosch” resp. ”vi” eller ”oss”) är glada över att du besöker våra webbplatser och våra mobila applikationer (som vi gemensamt brukar kalla vårt ”onlineutbud”) och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter.

Här kan du skriva ut eller läsa vår information om dataskydd i sammanhang.

2 Bosch respekterar din integritet

I våra affärsprocesser är vi mycket måna om att din integritet skyddas vid behandlingen av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid skydd av affärsuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter som samlas in när du besöker vårt onlineutbud konfidentiellt och alltid enligt gällande lagbestämmelser.

Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.

3 Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för bearbetningen av dina uppgifter är Robert Bosch AB; Eventuella undantag förklaras i denna information om dataskydd.

Våra kontaktuppgifter:
Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15
164 26 Kista

Telefonnummer: +46 8 750 15 00

4 Insamling, behandling och användning av personuppgifter

4.1 Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kommunikationsuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adress, IP-adress)

myBCS funktioner:

 • Positionsdata (GPS-data)
 • IP-adress (anonymiserad, radering av de sista 8 bitsen)
 • VIN (Vehicle Identification Number = FordonsID-nummer)
 • Connector (Serienummer)
 • Registeringsnummer
 • Fordonsdata:
 • Tillverkare
 • Modell
 • Tillverkningsår
 • Cylindervolym
 • Data för en accelerationssensor
 • Hastighet
 • Bränsleförbrukning
 • Varv per minut
 • DTC:s (Felkoder)
 • Klockslag

4.2 Principer

Till personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, alltså till exempel namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, uppgifter om avtal, bokningar och betalningar, som är uttryck för en persons identitet.

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adress) endast när det finns rättslig grund eller när du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, till exempel i samband med att du registrerar dig.

4.3 Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vi och av oss anlitade tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahållande av detta onlineutbud
  (rättslig grund: Berättigat intresse från vår sida i direktmarknadsföring, så länge detta sker i enlighet med gällande dataskydds- och konkurrenslagstiftning).
 • Tillhandahållande av detta onlineutbud
  (rättslig grund: fullgörande av avtal).
 • För att upptäcka störningar och av säkerhetsskäl
  (rättslig grund: uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter inom datasäkerhetsområdet och berättigat intresse i åtgärdande av störningar och i säkerheten i vårt utbud).
 • Egen och andra företags marknadsföring samt marknadsundersökningar och målgruppsmätning i den omfattning lagen tillåter eller baserat på samtycke
  (rättslig grund: samtycke/berättigat intresse från vår sida i direktmarknadsföring, så länge detta sker i enlighet med gällande dataskydds- och konkurrenslagstiftning).
 • Bevaka och skydda våra intressen
  (rättslig grund: Berättigat intresse från vår sida för att bevaka och skydda våra intressen).

4.4 Registrering

Om du vill kunna använda funktioner som kräver att det finns ett upprättat avtal ber vi dig att först registrera dig. Vid registreringen samlar vi in de personuppgifter som krävs för att kunna upprätta och uppfylla avtalet (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, eventuella uppgifter om önskat betalsätt eller om kontoinnehavaren) samt eventuellt ytterligare frivilliga uppgifter. Uppgifter som måste anges är märkta med *.

4.5 Loggfiler

Så fort du använder internet överför din webbläsare automatiskt viss information, information som vi sparar i så kallade loggfiler.

Vi sparar loggfilerna en kort tid för att kunna åtgärda fel och av säkerhetsskäl (t.ex. för att få information om försök till attacker) och sedan raderar vi dem. Loggfiler som måste sparas under längre tid för bevisändamål är undantagna från raderingen tills den aktuella händelsen är slutgiltigt uppklarad. I vissa fall kan även loggfilerna komma att överföras till utredande myndigheter.

Loggfilerna används även för analysändamål (utan eller med förkortad IP-adress). För mer information om detta, se avsnittet Webbanalys.

I loggfilerna sparas i synnerhet följande information:

 • IP-adressen (internetprotokolladress) på den terminalutrustning som används för att få åtkomst till onlineutbudet
 • Internetadressen till den webbplats på vilken onlineutbudet har öppnats (så kallad käll- eller hänvisningsadress)
 • Namnet på tjänsteleverantören via vilken åtkomsten till onlineutbudet sker
 • Namn på filer och information som öppnas
 • Datum och klockslag för öppnandet samt hur länge det pågick
 • Överförd datamängd
 • Operativsystem och information om använd webbläsare inklusive installerade tillägg (t.ex. för Flash Player)
 • http-statuskod (t.ex. ”Begäran slutförd” eller ”Det gick inte att hitta begärd fil”).

4.6 Barn

Detta onlineutbud är inte avsett för barn under 13 år.

4.7 Överföring av uppgifter

4.7.1 Överföring av uppgifter till andra personuppgiftsansvariga

Normalt överför vi endast dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga om det krävs för fullgörande av avtal, om vi eller aktuell tredje part har ett berättigat intresse i överföringen eller om du har lämnat ditt samtycke till överföringen. En närmare förklaring av rättslig grund hittar du i avsnittet Ändamål med behandlingen och rättslig grund. ”Tredje part” kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen. Så länge överföring av uppgifter till tredje part bygger på ett berättigat intresse förklaras den i denna information om dataskydd.

Därutöver kan uppgifter överföras till andra om vi skulle vara skyldiga att göra det enligt lag eller om en myndighet eller en domstol eller annan rättslig myndighet begär det.

4.7.2 Tjänsteleverantör (allmänt)

Vi anlitar externa tjänsteleverantörer för bland annat försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalshantering, betalningshantering, programmering, värdtjänster och telefonjourtjänster. Vi har valt ut dessa tjänsteleverantörer med stor omsorg och kontrollerar regelbundet att de lever upp till sina åtaganden, i synnerhet när det gäller en noggrann och säker hantering av de uppgifter som finns sparade om dig. Samtliga tjänsteleverantörer som vi anlitar har förbundit sig att följa gällande lagar och sekretessbestämmelser. Tjänsteleverantörerna kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen.

4.7.3 Överföring till mottagare utanför EES

Vi kan även överföra personuppgifter till mottagare baserade utanför EES, så kallade tredjeländer.

I dessa fall säkerställer vi före en eventuell uppgiftsöverföring att mottagaren håller adekvat dataskyddsnivå (baserat på t.ex. EU-kommissionens beslut om adekvat skydd för det aktuella landet eller att en överenskommelse med så kallade EU-standardavtalsklausuler föreligger mellan Europeiska unionen och mottagaren) eller att du har gett ditt samtycke till överföringen.

Du kan beställa en översikt över mottagare i tredjeland och en kopia av de överenskommelser som har ingåtts för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå. Använd uppgifterna i avsnittet Kontakt.

4.8 Hur länge får uppgifterna sparats; lagringstider

I normala fall sparar vi bara dina uppgifter så länge det behövs för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud och tillhörande tjänster eller så länge vi har ett berättigat intresse i den fortsatta lagringen av uppgifterna (t.ex. kan vi även efter att ett avtal är uppfyllt fortfarande ha ett berättigat intresse i att skicka reklam med vanlig post). I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter med undantag av sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara längre (t.ex. är vi skyldiga enligt skatte- och affärslagstiftning att behålla dokument som avtal och fakturor under en viss tid).

5 Användning av cookies

5.1 Allmänt

Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen igen skickar din webbläsare tillbaka innehållet i cookien till den aktuella leverantören och gör det på så vis möjligt att känna igen terminalenheten. Genom att läsa av cookies får vi möjlighet att anpassa vårt onlineutbud för dig och göra det lättare för dig att använda.

5.2 Stänga av och radera cookies

När du besöker våra webbplatser får du i ett popup-fönster frågan om du vill tillåta de cookies som används på vår sida eller om du vill gå till inställningarna och stänga av dem.

Om du bestämmer dig för att inte tillåta cookies sätts en opt out-cookie i din webbläsare. Denna cookie är endast till för att hålla reda på att du motsätter dig övriga cookies. Om du väljer att stänga av cookies kan det dock leda till att du inte längre kan använda vissa funktioner på våra webbplatser. Tänk på att en opt out-cookie av tekniska skäl endast kan användas i den webbläsare där den placeras. Om du raderar cookies och använder en annan webbläsare eller en annan enhet måste du göra om avanmälan (opt-out).

Inställningsmöjligheten gäller inte cookies som sätts när du besöker tredjepartswebbplatser som tillhör andra leverantörer.

Du kan dock alltid välja att radera samtliga cookies i din webbläsare. Använd hjälpfunktionen i din webbläsare för att se hur du gör. Även detta kan dock leda till att du inte längre kan använda vissa funktioner.

Du kan också gå in på nedanstående webbplats för att hantera och avaktivera användningen av cookies från tredjepartsleverantörer:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Det är inte vi som driver denna webbplats, så vi har inget ansvar för den och vi kan inte påverka varken tillgänglighet eller innehåll.

5.3 Översikt över de cookies vi använder

I detta avsnitt hittar du en översikt över de cookies som vi använder.

5.3.1 Nödvändiga cookies

Visa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vårt onlineutbud på ett säkert sätt. Till denna kategori hör bland annat

 • Cookies som används identifiering och autentisering av våra användare
 • Cookies som tillfälligt sparar vissa specifika användarinmatningar som till exempel innehåll i en kundvagn eller ett webbformulär
 • Cookies som sparar specifika användarpreferenser som till exempel söknings- eller språkinställningar
 • Cookies som sparar data som används för att säkerställa en felfri uppspelning av video- eller ljudinnehåll.

5.3.2 Analyscookies

Vi använder analyscookies för att kunna registrera och i statistisk form analysera användarbeteende (t.ex. vilka webbannonser våra användare klickar på, vilka undersidor de besöker och vilka sökfrågor de ställer).

5.3.3 Spårningscookies i kombination med sociala plugin-program

På egna sidor i vårt onlineutbud förekommer innehåll och tjänster från andra leverantörer integrerat (t.ex. Facebook och Twitter) som kan använda cookies och aktiva komponenter hos dig. Vi kan inte påverkar hur dessa leverantörer behandlar personuppgifter. Mer information om sociala plugin-program hittar du i avsnittet Sociala plugin-program.

6 Webbanalys

Vi är beroende av statistisk information om hur vårt onlineutbud används för att kunna göra det mer användarvänligt och för att göra målgruppsmätningar och marknadsundersökningar.

För att kunna göra det använder vi webbanalysverktygen som beskrivs i detta avsnitt.

De användarprofiler som dessa verktyg skapar med hjälp av analyscookies eller genom att analysera loggfilerna kombineras inte med personuppgifter. När det gäller användarens IP-adress används den antingen överhuvud taget inte alls av verktyget eller förkortas omedelbart efter insamling.

Leverantören av detta verktyg behandlar uppgifter som personuppgiftsbiträde endast på instruktion från oss och inte för egna ändamål.

Under varje verktyg hittar du information om den aktuella leverantören och hur du kan motsätta dig att verktyget ska samla in och behandla uppgifter.

På verktyg som arbetar med opt-out cookies är det viktigt att tänka på att avanmälansfunktionen (opt-out) är enhets- eller webbläsarberoende och normalt endast gäller just den enhet eller den webbläsare som används. Om du använder flera enheter eller webbläsare måste du upprepa avanmälan på alla enheter och alla webbläsare du använder.

Dessutom kan du förhindra att det över huvud taget skapas användarprofiler genom att avaktivera användningen av cookies. Mer information om detta hittar du i avsnittet Stänga av och radera cookies.

6.1 WebTrends

WebTrends tillhandahålls av WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA.

Du kan motsätta dig att detta verktyg ska samla in och analysera dina uppgifter genom att avanmäla dig via följande länk: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

6.2 Google Analytics

Google Analytics tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Vi använder Google Analytics med den extrafunktion för anonymisering av IP-adresser som Google erbjuder. Det innebär att Google förkortar IP-adresserna, i de flesta fall redan inom EU och endast i undantagsfall först i USA. Samtliga IP-adresser är dock förkortade när de sparas.

Du kan motsätta dig att detta verktyg ska samla in och analysera dina uppgifter genom att följa länken och ladda ner och installera detta webbläsartillägg som finns här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7 Användning av våra mobila applikationer

Förutom vårt onlineutbud erbjuder vi olika mobila applikationer (dvs. appar) som du kan ladda ner till din mobila enhet. Utöver de uppgifter som vi samlar in via våra webbplatser samlar vi via våra appar in ytterligare personuppgifter som specifikt rör användningen av en mobil enhet. Detta gör vi dock under förutsättning att du har gett oss ditt samtycke.

7.1 Behandling av dina platsdata

Vårt utbud omfattar även så kallade ”Location Based Services” – specialtjänster som är anpassade efter användarens aktuella plats. För att kunna erbjuda de här funktionerna i appen samlar vi in de senaste tre GPS-platserna som den mobila enheten har överfört samt din IP-adress, under förutsättning att du har gett ditt samtycke till insamlingen. Vi sammanställer inte profiler över användarnas rörelsemönster. Du kan avaktivera funktionen i appens inställningar eller den mobila enhetens operativsystem och sedan aktivera den igen, eller avaktivera funktionen tillfälligt, utan att det påverkar appens grundläggande funktion.

7.2 Behandling genom annonsidentifierare/annonserings-ID

Under förutsättning att du ger ditt samtycke använder vi i marknadsföringssyfte den så kallade ”annonsidentifieraren” (IDFA) på enheter med iOS-operativsystem och så kallat ”reklam-ID” på Android-enheter. Dessa identifieringsnummer är unika, opersonliga och tillfälliga nummer för en viss enhet som tillhandahålls av iOS eller Android. De uppgifter som samlas in på detta vis sammanförs inte med övrig information om den aktuella enheten. Dessa identifieringsnummer använder vi för att skicka personlig reklam till dig och för kunna analysera din användning. Om du i iOS-inställningarna under ”Integritetsskydd” – ”Reklam” aktiverar alternativet ”Begränsa spårning” eller på Android-enheter under ”Google Inställningar” – ”Annonser” markerar ”Välj bort annonsanpassning”, kan vi endast utföra följande åtgärder: Mätning av hur du interagerar med banners genom att räkna hur många gånger en banner visas utan att du klickar på den (”frequency capping”), klickfrekvens, fastställande av unik användning (”unique user”) samt säkerhetsåtgärder, förhindrande av bedrägerier och felsökning. Du kan alltid gå in i enhetsinställningarna och radera IDFA eller annonserings-ID (”Återställ reklam-ID”); då skapas ett nytt ID-nummer som inte sammankopplas med de tidigare insamlade uppgifterna. Tänk på att du eventuellt inte kommer att kunna använda alla funktionerna i appen om du begränsar användningen av det aktuella ID-numret.

7.3 Appanalys

Vi är beroende av statistisk information om hur vårt onlineutbud används för att kunna göra det mer användarvänligt och för att göra målgruppsmätningar och marknadsundersökningar. För att kunna göra det använder vi appanalysverktygen som beskrivs i detta avsnitt.

Den användarprofil som dessa verktyg sammanställer kombineras inte med personuppgifter. När det gäller användarens IP-adress används den antingen överhuvud taget inte alls av verktyget eller förkortas omedelbart efter insamling.

Leverantören av detta verktyg behandlar uppgifter som personuppgiftsbiträde endast på instruktion från oss och inte för egna ändamål.

Under varje verktyg hittar du information om den aktuella leverantören och hur du kan motsätta dig att verktyget ska samla in och behandla uppgifter.

7.3.1 Google Analytics för mobila applikationer

Google Analytics tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Vi använder Google Analytics med den extrafunktion för anonymisering av IP-adresser som Google erbjuder: Det innebär att Google förkortar IP-adresserna, i de flesta fall redan inom EU och endast i undantagsfall först i USA. Samtliga IP-adresser är dock förkortade när de sparas.

Du kan förhindra att detta verktyg samlar in och behandlar dina personuppgifter genom att använda följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

7.4 Behandling av uppgifter utförd av företag som administrerar och driver appbutiker

Den överföring av uppgifter som till exempel användarnamn, e-postadress och enhetens ID-nummer till en appbutik (t.ex. Google Play från Google, App Store från Apple, Galaxy App Store från Samsung) som sker när respektive app laddas ner innebär inte att vi samlar in uppgifter och ligger därmed utanför vårt ansvarsområde. Vi kan inte påverka den insamling och den ytterligare hanteringen av uppgifter som webbutiken i egenskap av personuppgiftsansvarig utför.

8 Sociala plugin-program

I vårt onlineutbud använder vi så kallade sociala plugin-program från olika sociala nätverk. I det här avsnittet beskrivs de olika plugin-programmen.

När du använder plugin-program upprättar din webbläsare en direkt förbindelse till det aktuella sociala nätverkets server. Det gör att leverantören får information om att du i din webbläsare har öppnat en viss sida i vårt onlineutbud. Detta sker även om du inte har något användarkonto hos leverantören eller om du har ett användarkonto men inte är inloggad. Loggfiler (inklusive IP-adressen) överförs då direkt från din webbläsare till en server hos den aktuella leverantören där de eventuellt sparas. Leverantören eller leverantörens server kan vara belägen utanför EU eller EES (t.ex.i USA).

Plugin-programmen utgör fristående utvidgningar från leverantörerna av de sociala nätverken. Vi kan därför inte påverka i vilken omfattning leverantörerna av de sociala nätverken samlar in och sparar uppgifter via plugin-programmen.

För mer information om syftet med insamlingen, i vilken omfattning den sker, ytterligare hantering och användning av uppgifter som samlas in via det sociala nätverket samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter, se information om dataskydd från det aktuella sociala nätverket.

Om du inte vill att leverantörerna av sociala nätverk ska samla in och eventuellt spara eller använda uppgifter från detta onlineutbud ska du inte använda plugin-programmen.

8.1 Heise Medien GmbH & Co. KG

Den så kallade 2-klickslösningen (som tillhandahålls av Heise Medien GmbH & Co. KG) skyddar dig mot att leverantörer av sociala nätverk per automatik registrerar och analyserar ditt besök på våra webbplatser. Så fort du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller sådana plugin-program avaktiveras dessa tills vidare. Det är först när du klickar på den därför avsedda knappen som plugin-programmen aktiveras.

8.2 Plugin-program från Facebook

Facebook drivs under namnet www.facebook.com av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, och under namnet www.facebook.de av Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland (”Facebook”). En översikt över plugin-programmen från Facebook och hur de ser ut hittar du här: http://developers.facebook.com/plugins; Information om dataskydd hos Facebook hittar du här: http://www.facebook.com/policy.php.

8.3 Plugin-program från Twitter

Twitter drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (”Twitter”). En översikt över plugin-programmen från Twitter och hur de ser ut hittar du här: https://twitter.com/about/resources/buttons; Information om dataskydd hos Twitter hittar du här: https://twitter.com/privacy.

8.4 Plugin-program från Google+

Google+ drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”) . En översikt över plugin-programmen från Google+ och hur de ser ut hittar du här: https://developers.google.com/+/plugins; Information om dataskydd hos Google+ hittar du här: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

9 YouTube

Detta onlineutbud använder videoplattformen YouTube som drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”). YouTube är en plattform för uppspelning av ljud- och videofiler.

När du öppnar en sida från vårt utbud upprättar den inbyggda YouTube-spelaren en anslutning till YouTube så att video- eller ljudfilen kan överföras och spelas upp. I samband med detta överförs också uppgifter till YouTube i egenskap av personuppgiftsansvarig. Vi har inget ansvar för den behandling av uppgifter som sker hos YouTube.

Mer information om omfattningen av och syftet med de uppgifter som samlas in, om vilken ytterligare bearbetning och användning av dessa uppgifter som sker hos YouTube, om dina rättigheter och vilka dataskyddsalternativ du kan välja hittar du i YouTubes information om dataskydd.

10 Nyhetsbrev

10.1 Nyhetsbrev med registrering, rätt att återkalla

I vårt onlineutbud har du bland annat möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi använder så kallad dubbel anmälan. Det betyder att vi aldrig börjar skicka nyhetsbrev per e-post, mobilmeddelanden (t.ex. via WhatsApp), SMS eller push-notiser förrän du uttryckligen har bekräftat att du verkligen vill prenumerera på nyhetsbrevet genom att klicka på en länk i ett meddelande och på så vis aktiverat nyhetsbrevstjänsten. Om du senare skulle ångra dig och inte längre vill ha nyhetsbrevet kan du när som helst välja att avsluta prenumerationen genom att ta tillbaka ditt samtycke. För att avsluta prenumerationen på ett e-postnyhetsbrev klickar du på den länk som finns i nyhetsbrevet eller under Inställningar för hantering för det aktuella onlineutbudet. Du kan också höra av dig till oss via telefon, e-post eller brev, kontaktuppgifter hittar du i avsnittet Kontakt.

11 Externa länkar

Vårt onlineutbud kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part – med leverantörer som vi inte har något avtal med. När du har klickat på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, behandling och användning av de personuppgifter (t.ex. IP-adress eller sidans URL-adress) som eventuellt överförs till tredje part i samband med att du klickar på länken, eftersom vi av naturliga skäl inte har någon kontroll över tredje parts agerande. Vi har inget ansvar för den behandling av sådana personuppgifter som tredje part utför.

12 Säkerhet

Våra medarbetare och de företag vi anlitar som tjänsteleverantörer är förbundna att respektera tystnadsplikten och följa bestämmelserna i tillämpliga dataskyddslagar.

Vi uppfyller alla tekniska och organisatoriska krav för att säkerställa en adekvat skyddsnivå och för att skydda de uppgifter om dig som vi hanterar i synnerhet mot risker för oavsiktlig eller felaktig radering, manipulering, förlust, ändring eller obehörig utlämning och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

13 Användarens rättigheter

För att åberopa dina rättigheter, använd uppgifterna i avsnittet Kontakt. Försäkra dig om att vi i samband med detta entydigt kan definiera dig som person.

Rätt att få tillgång till information:

Du har rätt att få information av oss beträffande hanteringen av dina uppgifter. Här kan du åberopa rätten att få tillgång till de personuppgifter som samlats in om dig och få reda på hur de behandlas.

Rätt till rättelse och radering:

Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter och, under förutsättning att lagkraven är uppfyllda, kompletterar eller raderar dina uppgifter.

Detta gäller inte uppgifter som krävs för bokförings- och redovisningsändamål eller som enligt lag måste sparas en viss tid. Så länge åtkomst till sådana uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen av dem begränsad (se nedan).

Begränsning av behandling:

Under förutsättning att lagkraven är uppfyllda kan du begära av oss att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Invändning mot behandling av uppgifter:

Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Dataportabilitet:

Vidare har du rätt att få ut de uppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och när detta är tekniskt möjligt få uppgifterna överförda direkt från oss till en tredje part.

13.1 Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet:

Du har rätt att inge klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan då vända dig till den dataskyddsmyndighet som ligger närmast den ort där du bor eller till den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss.

Denna är:
Datainspektionen
Postadress:
Box 8114
104 20 Stockholm

Tel.: 08-657 61 00

FAX: 08-652 86 52

E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

14 Ändring av information om dataskydd

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder när detta är nödvändigt på grund av den tekniska utvecklingen. I dessa fall kommer vi också att uppdatera vår information om dataskydd. Utgå därför alltid från den aktuella versionen av vår information om dataskydd.

15 Kontakt

Om du vill kontakta oss kan du använda den adress som anges i avsnittet ”Personuppgiftsansvarig”. Använd följande länk för att som registrerad person skicka en begäran eller anmäla en personuppgiftsincident:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng

För synpunkter och klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar koncernens dataskyddsombud:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

eller

DPO@bosch.com

Uppdaterad: 29.08.2018

Högkvalitativ service till din bil

Bosch Car Service är din professionella partner. Om du letar efter hög kvalitet för din bil, då har du hittat rätt. Vi erbjuder rådgivning, reparation och underhåll och med vår unika kompetens som världens största underleverantör till bilindustrin, kan du vara säker på att du alltid får rätt hjälp. Våra Bosch Car Service experter är fullt utrustade för att ta itu med den senaste teknologin från alla biltillverkare, så att du kan hålla bilen i perfekt skick. Din bil är alltid i trygga händer när du besöker en Bosch Car Service verkstad för underhåll eller reparation.

Upplev magin, låt oss serva din bil!

Hitta verkstad

Är det något mer du undrar över?

Tveka inte att kontakta din närmaste Bosch Car Service verkstad under fliken "Hitta verkstad".

 

Vi använder cookies för att webplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Du kan när som helst ändra inställningarna för cookies genom att klicka på "Ändra inställningar". Om du accepterar att vi använder cookies, klicka på "Jag accepterar."

Sekretessinställningar inom Bosch gruppen