Top Top

Všetko pre Vaše auto
Hľadať servis

Hľadať servis

Informácie o ochrane osobných údajov

1. Informácie o ochrane údajov

Robert Bosch, spol. s r. o. (ďalej „Bosch“, príp. „My“ alebo „Nás“) teší návštevnosť našich internetových stránok

a mobilných aplikácií (spolu aj „online ponuka“) a váš záujem o náš podnik a naše výrobky.

2. Robert Bosch, spol. s r. o. rešpektuje vaše súkromie

Ochranu vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov

vnímame ako dôležitú požiadavku, ktorú zohľadňujeme v našich obchodných procesoch. Osobné údaje získané

pri vašej návšteve našich online ponúk spracovávame diskrétne a výlučne v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej podnikovej politiky.

3. Prevádzkovateľ

Za spracovanie vašich údajov zodpovedá Robert Bosch, spol. s r. o.; výnimky sú vysvetlené v týchto

upozorneniach o ochrane údajov.

Naše kontaktné údaje sú:

Robert Bosch, spol. s r. o.

Ambrušova 4

821 04 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 31355579

Mená osôb oprávnených k zastupovaniu: Milan Šlachta, Karol Ondruš, Nora Houšťavová

Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 5514/B

4. Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov

4.1. Kategórie spracovávaných údajov

Spracovávajú sa nasledovné kategórie údajov:

- komunikačné údaje (napr. meno, telefón, e-mail, adresa, IP adresa)

- údaje o pohybe

4.2. Zásady

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu,

teda napríklad mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, údaje zmluvy, účtovnícke údaje a vyúčtovacie

údaje, ktoré sú vyjadrením identity osoby.

4.3. Účely spracovania a právny základ

My a nami poverení poskytovatelia služieb spracujú vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

4.3.1. Poskytnutie tejto online ponuky (právny základ: Náš oprávnený záujem na priamom marketingu,

pokiaľ je to v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a hospodárskej súťaži).

4.3.2. Poskytnutie tejto online ponuky (právny základ: zmluvné plnenie).

4.3.3. Na zistenie porúch a z bezpečnostných dôvodov (právne základy: splnenie našich záväzkov v

oblasti bezpečnosti údajov a oprávnený záujem na odstránení porúch a na bezpečnosti našich ponúk).

4.3.4. Vlastná a cudzia reklama, ako aj prieskum trhu a meranie dosahu v zákonom povolenom rozsahu

príp. na základe súhlasu (právny základ: Súhlas/oprávnený záujem na priamom marketingu, pokiaľ je to

v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a hospodárskej súťaži).

4.3.5. Zachovávanie a ochrana našich práv (právny základ: náš oprávnený záujem na uplatnení a

ochrane našich práv).

4.4. Deti

Táto online ponuka nie je určená deťom mladším ako 16 rokov.

4.5. Odovzdanie údajov iným zodpovedným miestam

Vaše osobné údaje odovzdáme iným zodpovedným miestam zásadne len vtedy, ak to je potrebné na zmluvné

plnenie, ak máme my alebo tretie miesta oprávnený záujem na ich odovzdaní alebo ak na to existuje súhlas.

Podrobnosti o účeloch spracovania a príslušných právnych základoch nájdete v odseku Účely spracovania a právny

základ. Tretími stranami môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch. Ak sú údaje odovzdané tretím stranám na

základe oprávneného záujmu, vysvetlí sa to v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

Okrem toho sa môžu údaje odovzdať iným zodpovedným miestam, ak by sme boli zaviazaní konať tak na základe

zákonných ustanovení alebo vykonateľným úradným, príp. súdnym nariadením.

4.6. Poskytovateľ služieb (všeobecne)

Poverujeme externých poskytovateľov služieb úlohami, ako predaj a marketing, programovanie, dátový hosting.

Starostlivo sme vybrali týchto poskytovateľov služieb a pravidelne ich kontrolujeme, predovšetkým so zreteľom

na to, či svedomito zaobchádzajú s údajmi, ktoré sú u nich uložené a či sú tieto údaje dostatočne zabezpečené.

Všetkých poskytovateľov služieb sme zaviazali k dôvernosti a dodržiavaniu zákonných podpisov. Poskytovateľmi

služieb môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch.

4.7. Doba uloženia; lehoty uchovávania

Vaše údaje budeme uchovávať zásadne dovtedy, pokým to bude potrebné na poskytnutie našej online ponuky a s

tým spojených služieb, príp. pokým budeme mať oprávnený záujem na ich ďalšom uchová-vaní (napr. aj po

splnení zmluvy môžeme mať ešte oprávnený záujem na marketingu uskutočňovanom poštou). Vo všetkých

ostatných prípadoch vymažeme vaše osobné údaje s výnimkou tých údajov, ktoré musíme ďalej uchovávať na

splnenie právnych záväzkov (napr. na základe daňovo-právnych a obchodno-právnych lehôt na uchovávanie

údajov sme povinní podržať dokumenty, ako zmluvy a faktúry na určitú dobu).

5. Použitie súborov cookies

V rámci prípravy našej online ponuky sa môžu používať súbory cookies a mechanizmy sledovania.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve online ponuky môžu uložiť na Vašom koncovom zariadení.

Sledovanie (tracking) je možné za použitia rôznych technológií. Spracovávame informácie predovšetkým v rámci

pixel technológie, resp. analýzy protokolovacieho súboru.

5.1. Kategórie

Rozlišujeme medzi súbormi cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre technické funkcie online ponuky a medzi

takými súbormi cookies a mechanizmami sledovania, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre technickú funkciu

online ponúk.

Využívanie online ponúk je vo všeobecnosti možné bez súborov cookies, ktoré neslúžia na technické účely.

5.1.1. Technicky potrebné súbory cookies

Pod pojmom technicky potrebné súbory cookies rozumieme súbory cookies, bez ktorých nie je zaručené

technická príprava online ponuky. Tu spadajú napr. cookies, ktoré ukladajú údaje, aby sa zaručilo

bezporuchové prehrávanie obsahov videí, resp. audio obsahov. Tieto súbory cookies sa po konci Vašej

návštevy vymažú.

5.1.2. Technicky nepotrebné súbory cookies a mechanizmy sledovania

Tieto súbory cookies a mechanizmy sledovania používame iba vtedy, keď ste nám predtým poskytli Váš

súhlas. Tieto súbory cookies a mechanizmy sledovania rozdeľujeme na dve pod kategórie:

5.2. Komfortné cookies

Tieto súbory cookies uľahčujú obsluhu a umožňujú tak komfortné surfovanie v rámci našej online ponuky, napr.

v týchto súboroch cookies je možné uložiť Vaše nastavenia jazyka.

5.3. Marketingové cookies a mechanizmy sledovania

Všeobecne

Použitie marketingových cookies a mechanizmov sledovania nám a našim partnerom umožní zobraziť ponuky

založené na Vašom záujme, ktoré sa zakladajú na analýze Vášho správania pri používaní:

- Štatistika:

Použitím nástroja Štatistika napríklad meriame počet Vašich vyvolaní stránky.

- Sledovanie konverzií (Conversion Tracking):

Naši partneri pre sledovanie konverzií uložia súbor cookie na Váš počítač („conversion cookie“), pokiaľ sa

prostredníctvom zobrazenia príslušného partnera dostanete na našu internetovú stránku. Tieto súbory cookies

spravidla strácajú svoju platnosť po 30 dňoch. Ak navštívite určité naše stránky a súboru cookie ešte nevypršala

platnosť, dokážeme my a náš príslušný partner pre sledovanie konverzií rozpoznať, že určitý používateľ klikol na

inzerciu a tak sa pre-smeroval na našu stránku. Informácie získané po-mocou súborov conversion-cookies slúžia

na vytváranie štatistík konverzií a na zaznamenávanie celkového počtu používateľov, ktorí klikli na príslušnú

inzerciu a boli presmerovaní na stránku opatrenú tagom na sledovanie konverzií.

- Retargeting

Tieto nástroje vytvárajú pomocou reklamných cookies, resp. reklamných cookies tretích osôb, takzvané webové

majáky (web beacons) (neviditeľné grafiky, ktoré sa označujú ako pixel alebo počítacie pixely) alebo porovnateľné

technológie používateľských profilov. Tieto slúžia na reklamu založenú na záujme, ako aj na riadenie častosti, s

akou si používateľ prezerá určité inzercie. Osobou zodpovednou za spracovanie údajov v súvislosti s nástrojmi je

príslušný poskytovateľ. Poskytovatelia nástrojov odosielajú informácie k hore uvedeným účelom prípadne aj

tretím osobám. V tejto súvislosti prihliadajte na upozornenia o ochrane údajov príslušného poskytovateľa.

Prihliadajte, prosím, na to, že pri používaní nástrojov sa prípadne môže realizovať sprostredkovanie Vašich údajov

príjemcovi mimo EHP, v ktorom neexistuje primeraná úroveň ochrany údajov podľa GDPR (napr. USA).

Podrobnosti k tomu nájdete v nasledujúcom popise jednotlivých marketingových nástrojov.

5.3.1. Google Analytics

Názov: Google Analytics

Poskytovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Funkcia: analýza správania používateľov (vyvolania stránok, počet návštevníkov a návštev, stiahnutí), UX-

Testing

5.4. Správa súborov cookies a mechanizmov sledovania

V prehliadači a/alebo v našich nastaveniach súkromnej sféry môžete spravovať Vaše súbory cookies a nastavenia

mechanizmov sledovania:

Upozornenie: Vami vykonané nastavenia sa vzťahujú vždy iba na použitý prehliadač.

5.4.1. Vypnutie všetkých súborov cookies

Keď chcete vypnúť všetky súbory cookies, potom, prosím, prejdite do Vašich nastavení prehliadača a

deaktivujte ukladanie cookies. Prihliadajte, prosím, na to, že sa tým môže obmedziť funkčnosť internetovej

stránky.

5.4.2. Správa Vašich nastavení týkajúcich sa technicky nepotrebných cookies a

mechanizmov sledovania

Keď navštívite naše internetové stránky, budete v úrovni pre cookie požiadaný, či nám udelíte Váš príslušný

súhlas na používanie komfortných cookies a marketingových cookies, resp. mechanizmov sledovania.

V našich nastaveniach súkromnej sféry môžete zrušiť už udelený súhlas s účinkom do budúcnosti alebo nám

udeliť aj Váš súhlas v neskoršom čase.

6. Externé odkazy

Naša online ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán – s nami spojených

poskytovateľov. Po kliknutí na odkaz už nemáme vplyv na získavanie, spracovanie a používanie prípadných

osobných údajov, ktoré sa po kliknutí na odkaz prenesú na tretiu stranu (ako napríklad IP adresa alebo URL

stránky, na ktorej sa odkaz nachádza), keďže konanie tretích strán, prirodzene, nie je pod našou kontrolou. Za

spracovanie takýchto osobných údajov týmito tretími stranami nezodpovedáme.

7. Zabezpečenie

Naši pracovníci a nami poverení poskytovatelia služieb sú zaviazaní k mlčanlivosti a dodržiavaniu ustanovení

použiteľných zákonov o ochrane osobných údajov. Príjmeme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia,

aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany a vaše údaje, ktoré spravujeme, chránené zvlášť pred rizikami

neúmyselného alebo neoprávneného zničenia, pred manipuláciou, stratou, alebo zmenou prístupom

neoprávnených osob k nim alebo ich neoprávneným poskytnutím. Naše bezpečnostné opatrenia sa technickým

vývojom neustále zlepšujú.

8. Práva používateľov

Na uplatnenie vašich práv použite, prosím, údaje v odseku Kontakt. Prosím, zabezpečte, aby bola možná

jednoznačná identifikácia vašej osoby.

Právo na informácie a vysvetlenie:

Máte právo dostať od nás informácie o spracovaní vašich údajov. Môžete si uplatniť právo na informácie so

zreteľom na osobné informácie, ktoré o vás spracovávame.

Právo na opravu a vymazanie:

Môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov a – ak sú splnené zákonné predpoklady – doplnenie alebo

vymazanie vašich údajov.

Neplatí to pre údaje, ktoré sú potrebné na účely zúčtovania a vedenia účtovníctva alebo podliehajú zákonnej

povinnosti archivácie. Ak však nie je potrebný prístup k týmto údajom, ich spracovanie sa obmedzí (pozri ďalej).

Obmedzenie spracovania:

Môžete od nás požadovať – ak sú splnené zákonné predpoklady – aby sa spracovanie údajov obmedzilo.

Odmietnutie spracovania údajov:

Okrem toho máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme vaše údaje spracovávali. Spracovanie vašich údajov

zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie

spracovanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami.

Odmietnutie priameho marketingu:

5Okrem toho môžete kedykoľvek odmietnuť spracovanie vašich osobných údajov na reklamné účely („Odmietnutie

reklamy“). Prosím, myslite na to, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k tomu, že vaše odmietnutie a

používanie vašich údajov v rámci už začatej kampane môže kolidovať.

Odmietnutie spracovania údajov pri právnom základe „oprávnený záujem“:

Navyše máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme spracovali vaše údaje, pokiaľ sa opierajú o právny základ

oprávneného záujmu. Spracovanie vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných

predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami.

Odvolanie súhlasu:

Ak ste poskytli súhlas na spracovanie vašich údajov, môžete ho kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať.

Zákonnosť spracovania vašich údajov až do odvolania tým zostáva nedotknutá.

8.1. Prenášateľnosť údajov

Ďalej máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežnom štruktúrovanom elektronickom formáte, príp. –

ak je to technicky realizovateľné – požadovať, aby tieto údaje boli odovzdané tretej strane.

8.2. Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Máte právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad nad ochranou údajov. Navyše sa môžete obrátiť na úrad pre

dohľad nad ochranou údajov príslušný pre vaše bydlisko, príp. vašu spolkovú krajinu alebo na náš príslušný úrad

pre dohľad nad ochranou údajov. Je to:

Krajinský splnomocnenec pre ochranu údajov a slobodný prístup k informáciám

Adresa:

Königstrasse 10a

70173 Stuttgart

NEMECKO

Poštová adresa:

Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

NEMECKO

Tel.: 0711/615541-0

FAX: 0711/615541-15

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de]

9. Zmena informácie o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu našich bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu osobných údajov, ak to

bude potrebné z dôvodu technického vývoja. V takýchto prípadoch vhodne prispôsobíme aj naše informácie o

ochrane údajov. Prosím, pozrite si preto aktuálnu verziu našej informácie o ochrane údajov.

10. Kontakt

Ak nás chcete kontaktovať, zastihnete nás na adrese uvedenej v odseku „Prevádzkovateľ“.

Na uplatnenie Vašich práv, ako aj na ohlásenie prípadov týkajúcich sa ochrany údajov použite nasledujúci

odkaz:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Pre podnety a sťažnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov odporúčame, aby ste sa obrátili na

nášho referenta ochrany údajov:

Referent ochrany údajov

Oddelenie informačnej bezpečnosti a súkromia skupiny Bosch (C/ISP)

6P.O.Box 30 02 20

0442 Stuttgart

NEMECKO

Alebo e-mail:

DPO@bosch.com.

Koordinátor ochrany osobných údajov pre spoločnosť Bosch Group CZ a SK:

Email: oou@cz.bosch.com

11. Dátum účinnosti

1.8.2019

Vitajte v svojom Bosch Car Service

Vaše vozidlo je u nás v dobrých rukách. S viac ako 17 000 autoservismi Bosch Car Service vo viac ako 150 krajinách sme celosvetovo najväčšou nezávislou sieťou autoservisov.

Spolupracujeme so spoločnosťou Bosch a využívame know-how a vybavenie celosvetovo najväčšieho dodávateľa náhradných dielov pre automobily. Takmer všetky renomované značky využívajú v svojich najnovších modeloch diely a technológie spoločnosti Bosch. Ako autoservis pre všetky značky vozidiel zvláda Bosch Car Service a jeho vyškolení technici najmodernejšie technológie vozidiel a vždy dokážu zaistiť vykonanie údržby, prípravy na technickú kontrolu, prekontrolovania vozidla, diagnostiky elektronických systémov a všetky ďalšie opravy vozidiel.

Tešíme sa na vašu návštevu!