Privacyverklaring

N.V. Robert Bosch S.A. (hierna ‘Bosch België’ of ‘we’, ‘wij’ of 'ons’ genoemd) heet u van harte welkom op zijn internetpagina’s en mobiele applicaties (gezamenlijk ‘het onlineaanbod’ genoemd). Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten.

1. Bosch België respecteert uw privacy

Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens. Ook de veiligheid van bedrijfsgegevens is een belangrijke bekommernis voor ons. De persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan ons onlineaanbod worden verzameld, verwerken we vertrouwelijk en steeds in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging vormen dan ook een integraal onderdeel van ons bedrijfsbeleid.

 

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Bosch België is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.

Dit zijn onze contactgegevens:

N.V. Robert Bosch S.A.
Henri-Joseph Genessestraat 1.
1070 Brussel
BELGIE

Verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van gegevens in mijnBoschCarService “mijnBCS”:

Robert Bosch GmbH
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe-Durlach Germany
E-Mail: kontakt@bosch.de
Telefoonnummer: +49 711 400 4099
DUITSLAND

3. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën verwerkte gegevens

 • Contactgegevens (bv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, geanonimiseerd IP-adres)
 • Voertuiggegevens (bijv. voertuigfabrikant, model, type, bouwjaar, chassisnummer, motortype, cilinderinhoud, brandstofverbruik, kenteken)
 • Boekingsgegevens (bijv. service- of reparatiedatum, uit te voeren service- en reparatiewerkzaamheden, etc.)
 • Autoservice- of reparatiegeschiedenis
 • Locatiegegevens / verplaatsingsgegevens

3.2 · Principes

Het begrip ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; het gaat onder meer om namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele gegevens, gegevens over de boekhoudkundige verwerking van projecten en betalingsgegevens die kenmerkend zijn voor de identiteit van een persoon.

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (inclusief IP-adressen) uitsluitend indien hier een juridische rechtsgrond voor bestaat of indien u uw toestemming hebt verleend voor de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens in verband hiermee (bv. door u te registreren).

3.3 · Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

Wij en de door ons aangestelde dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3.3.1 · Verstrekken van dit onlineaanbod

 • Rechtsgrond: Het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij direct marketing, voor zover dit conform de gegevensbeschermings- en mededingingswetten verloopt.

3.3.2 · In antwoord op vragen van gebruikers in het kader van een contactformulier

 • Rechtsgrond: Overwegend, legitiem belang in direct marketing van onze kant en in de verbetering van onze producten en diensten, zolang dit wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming en het mededingingsrecht.

3.3.3 · Oplossen van onderbrekingen in de dienstverlening en vanwege beveiligingsredenen

 • Rechtsgrond: Nakoming van onze wettelijke verplichtingen in het kader van de gegevensbeveiliging en ons gerechtvaardigd belang bij het oplossen van onderbrekingen in de dienstverlening en bij de bescherming van ons aanbod.

3.3.4 · Zelfpromotie en promotie door anderen, evenals marktonderzoek en analyses van het marktbereik binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is of op basis van toestemming

 • Rechtsgrond: toestemming/het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij direct marketing als dit conform de gegevensbeschermings- en mededingingswetten verloopt.

3.3.5 · Bescherming en verdediging van onze rechten

 • Rechtsgrond: Het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij de bescherming en verdediging van onze rechten.

3.4 · Logbestanden

Telkens wanneer u het internet gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie door die we in zogenaamde logbestanden opslaan.

We bewaren deze logbestanden om onderbrekingen in de dienstverlening vast te stellen en om beveiligingsredenen (bv. om aanvalspogingen te onderzoeken). Na een bewaarperiode van 7 dagen wissen we ze. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bijgehouden, worden niet gewist tot het betreffende incident is uitgeklaard en kunnen aan de onderzoeksinstanties worden bezorgd. Dit wordt geval per geval beslist.

Logbestanden worden ook voor analysedoeleinden (zonder het IP-adres of zonder het volledige IP-adres) gebruikt. Zie hiervoor de module 3.3.4. ‘Advertenties en/of marktonderzoek (inclusief webanalyse, geen klantenenquêtes)’.

In de logbestanden wordt de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat waarmee toegang wordt verkregen tot het onlineaanbod;
 • internetadres van de website via dewelke toegang is verkregen tot het onlineaanbod (zogenaamde herkomst-URL of verwijzende URL);
 • naam van de dienstverlener die werd gebruikt om toegang te krijgen tot het onlineaanbod;
 • naam van de bestanden of informatie waartoe toegang wordt verkregen;
 • datum en tijdstip, evenals duur van de opvraging;
 • hoeveelheid doorgestuurde gegevens;
 • besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, inclusief geïnstalleerde add-ons (bv. Flash Player);
 • http-statuscode (bv. ‘Verzoek succesvol’ of ‘Gevraagd bestand niet gevonden’).

 

3.5 · Kinderen

Dit onlineaanbod is niet bestemd voor kinderen jonger dan 13 jaar.

 

3.6 · Gegevensoverdracht

3.6.1 · Gegevensoverdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijke

In principe worden uw persoonlijke gegevens alleen doorgegeven aan andere verantwoordelijken voor de verwerking als dit nodig is voor het nakomen van een contractuele verplichting, of als wij zelf, of een derde partij, een legitiem belang hebben bij de gegevensoverdracht, of als u uw toestemming heeft gegeven. Bijzonderheden over de rechtsgrond en de ontvangers of categorieën ontvangers vindt u in de paragraaf "Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond" (zie nr. 3.3).

Daarnaast kunnen gegevens worden overgedragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke voorschriften of afdwingbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

3.6.2 · Dienstverleners (algemeen)

We werken met externe dienstverleners voor taken zoals verkoop- en marketingdiensten, programmering, hosting van gegevens en hotlinediensten. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig uitgekozen en controleren hen regelmatig. We verifiëren in het bijzonder of ze de gegevens die ze bewaren, met zorg behandelen en beschermen. Alle dienstverleners zijn onderworpen aan een vertrouwelijkheidsverplichting en moeten de regelgeving naleven. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

3.6.3 · Overdracht aan ontvangers in landen buiten de EER

We kunnen persoonsgegevens ook overdragen aan ontvangers die in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn (zogenaamde derde landen). In die gevallen garanderen we vóór de overdracht dat de ontvanger van de gegevens een passend gegevensbeschermingsniveau kan bieden of dat u met de overdracht hebt ingestemd. U hebt het recht om een lijst te krijgen van alle ontvangers die in derde landen gevestigd zijn, net als een exemplaar van de bepalingen die specifiek overeengekomen worden om een passend niveau van gegevensbescherming te garanderen. Hiervoor verwijzen we naar de informatie vermeld in het deel Contact (zie nr. 13).

 

3.7 · Duur van de gegevensopslag, bewaringstermijnen

In principe bewaren we uw gegevens zolang dit nodig is om ons onlineaanbod en de bijbehorende diensten te verstrekken, of zolang we een gerechtvaardigd belang hebben bij de opslag van deze gegevens (we kunnen bijvoorbeeld ook na de uitvoering van onze contractuele verplichtingen een gerechtvaardigd belang hebben bij het versturen van publiciteit via de post). In alle andere gevallen wissen we uw persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die we moeten bewaren om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bv. het belastingwetboek en het wetboek van koophandel verplichten ons om documenten zoals overeenkomsten en facturen gedurende een bepaalde termijn beschikbaar te houden).

4. Gebruik van cookies

In de context van onze online dienstverlening kan het zijn dat wij cookies en trackingmechanismen gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u ons onlineaanbod bezoekt. Tracking is mogelijk door middel van verschillende technologieën. We verwerken in het bijzonder informatie door middel van pixeltechnologie en/of tijdens de analyse van logbestanden.

4.1 · Categorieën

We maken een onderscheid tussen noodzakelijke functionele cookies, die verplicht zijn voor de technisch goede werking van de online dienstverlening, en niet-noodzakelijke cookies en trackingmechanismen.

Het is doorgaans mogelijk om de online dienstverlening te gebruiken zonder niet functioneel noodzakelijke cookies.

4.1.1 · Noodzakelijke functionele cookies

Met noodzakelijke functionele cookies bedoelen we cookies die nodig zijn om de technisch goede werking van de online dienstverlening te garanderen. Het gaat o.a. om cookies die gegevens opslaan voor een vloeiende weergave van video- of audiomateriaal.

Dergelijke cookies worden gewist wanneer u de website verlaat.

4.1.2 · Niet functioneel noodzakelijke cookies en trackingmechanismen

We gebruiken dergelijke cookies en trackingmechanismen alleen als u ons hiervoor per geval uw voorafgaande toestemming geeft. We maken een onderscheid tussen twee subcategorieën met betrekking tot deze cookies en trackingmechanismen.

Algemeen

Door middel van marketingcookies en trackingmechanismen kunnen wij en onze partners u aanbiedingen laten zien op basis van uw interesses geïdentificeerd na analyse van uw surfgedrag:

 • Statistieken: Door middel van statistische tools meten wij bv. hoeveel keer u bepaalde pagina’s bekijkt.
 • Conversietracking: Onze partners voor conversietracking plaatsen een cookie op uw computer (‘conversiecookie’) als u via een advertentie van de partner in kwestie op onze website bent terechtgekomen. Deze cookies zijn normaliter slechts gedurende een periode van 30 dagen geldig. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan is voor ons en de conversiepartner in kwestie zichtbaar dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd. De met behulp van de conversiecookie ingewonnen informatie dient om conversiestatistieken op te stellen. Ook het totale aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina voorzien van een tag voor conversietracking, wordt geregistreerd.
 • Retargeting: Deze tools stellen profielen van de gebruikers samen met behulp van reclamecookies, de zogenaamde ‚webbakens‘ (onzichtbare grafische elementen, ook wel genaamd pixels of tracking pixels), of met behulp van vergelijkbare technologieën. Deze worden aangewend voor reclame gebaseerd op interesses en ter vaststelling van de frequentie waarmee de gebruiker bepaalde advertenties bekijkt. De betreffende provider is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met deze tool zijn verkregen. De providers van tools kunnen ook informatie doorgeven aan derden voor doeleinden die hierboven zijn vermeld. In deze samenhang wijzen wij op de privacyverklaringen van de providers.

U dient zich ervan bewust te zijn dat uw gegevens via deze tools mogelijk naar ontvangers buiten de EER worden doorgestuurd (bv. de VS), waar er geen passend beschermingsniveau conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is verzekerd. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar de volgende beschrijving van de individuele marketingtools.

Voor tools die werken met opt-out cookies, moet u er rekening mee houden dat de opt-out functie apparaat- of browser-specifiek is en alleen geldig is voor het apparaat of de browser die op dat moment in gebruik is. Als u meerdere apparaten of browsers gebruikt, moet u de opt-out op elk afzonderlijk apparaat en in elke gebruikte browser instellen.
Daarnaast kunt u het aanmaken van gebruikersprofielen ook volledig voorkomen door het algemene gebruik van cookies te deactiveren; zie het subpunt Cookies deactiveren en verwijderen in de paragraaf Gebruik van cookies.
Meer informatie over op rente gebaseerde reclame is beschikbaar op het consumentenportaal http://www.meine-cookies.org. U kunt ook de volgende link naar dit portaal gebruiken om de status van de activering met betrekking tot tools van verschillende aanbieders te bekijken en bezwaar te maken tegen het verzamelen of evalueren van uw gegevens door deze tools: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html.
Een centrale tegenstrijdigheidsoptie voor verschillende instrumenten, met name van Amerikaanse aanbieders, is ook beschikbaar op de volgende link: http://www.networkadvertising.org/choices/.
De volgende hulpmiddelen worden in detail gebruikt:

Naam: Facebook-pixel

Aanbieder: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Wij zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor verwerkingen van uw persoonsgegevens in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website via Facebook-pixel.

Om de respectieve verantwoordelijkheden voor het nakomen van de verplichtingen onder de AVG met betrekking tot gezamenlijke verwerking te bepalen, hebben wij een overeenkomst met Facebook gesloten inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid. De belangrijkste inhoud van de overeenkomst kunt u te allen tijde raadplegen via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Hierin wordt in het bijzonder geregeld welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) en hoe betrokkenen een beroep kunnen doen op hun rechten tegenover Facebook.

Functie: Facebook verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming via de Facebook-pixel om campagnerapporten te genereren, conversies, doorklikgebeurtenissen en advertenties buiten onze websites te volgen (retargeting) op basis van HTTP-headers (waaronder IP-adres, apparaat- en browserkenmerken, URL, referrer-URL, uw persoon), pixelspecifieke gegevens (waaronder pixel-ID en Facebook-cookie), doorklikgedrag, optionele waarden (bijvoorbeeld conversies, paginatype), namen van formuliervelden (zoals "E-mail", "Adres", "Hoeveelheid" voor de aankoop van een product of dienst)

Wij ontvangen geen persoonsgegevens van u van Facebook, alleen geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep van de website en advertentieprestaties.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van Facebook door uw advertentievoorkeuren op de website van Facebook te wijzigen. U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies door derden door de afmeldingspagina van de Digital Advertising Alliance te bezoeken op https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN of door de pagina https://www.youronlinechoices.com/be-nl/ te bezoeken.

Meer informatie vindt u op: https://www.facebook.com/policy

Naam: Google Ads Remarketing-tag

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Functie: Google verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming via de pixel "Google Ads Remarketing-tag" voor het opstellen van campagnerapporten, het volgen van conversies, klikgebeurtenissen alsmede gerichte reclame buiten onze websites (retargeting) op basis van bijv. URL, referrer-URL, vermelding op door ons gedefinieerde remarketinglijsten. Met behulp van de hierboven vermelde informatie kunt u ook worden gekoppeld aan uw Google-account en worden opgenomen in remarketinglijsten. Wij ontvangen geen persoonsgegevens van u van Google, alleen geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep en advertentieprestaties.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van Google door uw advertentievoorkeuren te wijzigen op de website van Google op https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout. U kunt ook het gebruik van cookies door derden uitschakelen door de uitschakelpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.aspof door het gebruik van apparaat-ID's te beheren via de apparaatinstellingen. Een handleiding vindt u op https://support.google.com/ads/answer/1660762#mob.

Meer informatie vindt u op: https://policies.google.com/privacy

Naam: Google Analytics
Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Functie: Analyse van gebruikersgedrag (pagina-opvragingen, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van apparaat overschrijdende informatie van ingelogde Google-gebruikers (cross-device tracking), verrijken van pseudonieme gebruikersgegevens met doelgroep specifieke informatie die door Google wordt verstrekt, retargeting, UX-testen, conversietracking en retargeting in combinatie met Google Ads

Naam: Google Tag Manager
Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Functie: Beheer van websitetags via een gebruikersinterface, integratie van programmacodes in onze websites

Naam: Google Advertenties
Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Functie: Plaatsing van advertenties, remarketing, conversie tracking Meer informatie is beschikbaar op: https://adssettings.google.com/authenticated

Naam: Browser New Relic
Aanbieder: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, VS
Functie: Om de gebruikerservaring te volgen en problemen of klachten van klanten op te lossen, is de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan de bovenstaande verwerkingsverantwoordelijke vereist.

4.2 · Configuratie van cookies en trackingmechanismen

U kunt uw instellingen voor cookies en trackingmechanismen zelf configureren in uw browser en/of privacyinstellingen.

Opmerking: De door u opgegeven instellingen zijn enkel van toepassing op de browser die u op dat moment gebruikt.

4.2.1· Uitschakeling van alle cookies

In uw browserinstellingen kunt u, indien u dat wenst, alle cookies uitschakelen. We wijzen u er wel op dat dit ervoor kan zorgen dat de website niet langer naar behoren werkt.

4.2.2 · Configuratie van uw instellingen met betrekking tot niet-noodzakelijke cookies en trackingmechanismen

Als u onze websites bezoekt, zult u via een cookievenster worden gevraagd of u ermee instemt dat wij respectievelijk comfortcookies, marketingcookies en trackingmechanismen gebruiken.

In de privacyinstellingen kunt u uw instemming hiertoe met toekomstige werking opnieuw intrekken of u kunt uw akkoord ook op een later tijdstip geven.

5. Google

5.1 · Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google LLC in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website vermelde plaatsen. Dit vertegenwoordigt een overwegend legitiem belang van onze kant in de zin van artikel 6 lid 1 lit. f GDPR.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.2 · Google weblettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browser cache om teksten en fonts correct weer te geven.

Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor wordt Google geïnformeerd dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd. Het gebruik van Google-weblettertypen is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een overwegend legitiem belang van onze kant in de zin van artikel 6 lid 1 lit. f GDPR.

Uw computer gebruikt een standaardlettertype als uw browser geen weblettertypen ondersteunt.

Voor meer informatie over de weblettertypen van Google zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

6. Content Delivery Network van Microsoft Azure

Om de laadtijden van deze website te optimaliseren, maken we gebruik van een zogenaamde "Content Delivery Network" (CDN) Service, aangeboden door de publieke cloud van Microsoft., Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

Het gebruik van de CDN-diensten vormt een zwaarwegend rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG.

In het kader van deze verwerking worden persoonsgegevens doorgegeven aan de VS. Deze overdracht is gebaseerd op standaard Europese contractuele clausules waarin Microsoft garandeert te voldoen aan de Europese wet op de gegevensbescherming voor de door haar geleverde diensten.

Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft is hier beschikbaar: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 

8. YouTube

Dit online aanbod maakt gebruik van het videoplatform YouTube, dat wordt aangeboden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube is een platform dat het mogelijk maakt om audio- en videobestanden af te spelen.

Als u een overeenkomstige pagina van ons aanbod opent, zal de ingebouwde YouTube-speler een verbinding met YouTube tot stand brengen, zodat het video- of audiobestand kan worden verzonden en afgespeeld. Daarbij worden de gegevens ook aan YouTube als verantwoordelijke instantie doorgegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.

Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, over de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door YouTube, over uw rechten en over de door u gekozen opties voor gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van YouTube.

9. Externe links

Onze online aanbiedingen kunnen links bevatten naar internetpagina's van derden, in het bijzonder van aanbieders die niet aan ons verbonden zijn. Wanneer u op de link klikt, hebben wij geen invloed op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens die mogelijk worden doorgegeven door te klikken op de link aan de derde partij (zoals het IP-adres of de URL van de site waarop de link zich bevindt), aangezien het handelen van derden natuurlijk buiten onze controle ligt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden.

10. Beveiliging

Onze werknemers en de ondernemingen die namens ons diensten verlenen, zijn gebonden door een confidentialiteitsverplichting en moeten de geldende wetgeving op de gegevensbescherming naleven. We nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen en om uw gegevens die door ons worden beheerd, te beschermen tegen de risico’s van onbedoelde of onrechtmatige vernieling, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking of ongeoorloofde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd conform de technologische vooruitgang.

11. Gebruikersrechten

Om van uw rechten gebruik te maken, verwijzen we naar de informatie vermeld in het deel Contact (zie nr. 13). Gelieve er daarbij voor te zorgen dat u uw identiteit op ondubbelzinnige wijze kunt aantonen.

11.1 · Recht op informatie en toegang

U hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen omtrent het feit dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens indien dit het geval is.

11.2 · Recht op rechtzetting en verwijdering

U hebt het recht om, voor zover aan de wettelijke voorschriften voldaan is, te vragen dat onjuiste persoonsgegevens worden rechtgezet of aangevuld, of dat uw gegevens worden verwijderd.

Dit geldt niet voor gegevens die noodzakelijk zijn voor boekhoudkundige of factureringdoeleinden, noch voor gegevens die aan een wettelijke bewaringstermijn onderworpen zijn. Indien er geen toegang tot dergelijke gegevens vereist is, wordt de verwerking ervan wel beperkt (zie volgende paragraaf).

11.3 · Beperking van de verwerking

U hebt het recht om te vragen – voor zover aan de wettelijke voorschriften voldaan is – dat de verwerking van uw gegevens beperkt wordt.

11.4 · Overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of – indien dit technisch mogelijk is – om te vragen dat we deze gegevens aan een derde partij doorgeven.

11.5 · Recht van bezwaar

11.5.1 · Bezwaar tegen direct marketing

Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Gelieve er rekening mee te houden dat er, om organisatorische redenen, een overlapping kan bestaan tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een campagne die reeds loopt.

11.5.2 · Bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’

U hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover dit gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang. We zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij we volgens de wettelijke voorschriften kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

11.6 · Intrekking van toestemming

Indien u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment met toekomstige werking in te trekken. De wettelijkheid van de gegevensverwerking voor uw intrekking blijft ongewijzigd.

11.7 · Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt een beroep doen op de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats of de staat waar u gevestigd bent, of op de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor ons. Namelijk:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35,
B - 1000 BRUSSEL

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
E-mailadres: contact@apd-gba.be

 

12. Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om onze maatregelen op het vlak van beveiliging en gegevensbescherming te wijzigen. In dat geval zullen we onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Gelieve daarom de actuele versie van onze privacyverklaring te gebruiken, aangezien deze kan veranderen.

 

13. Contact

Als u contact met ons wenst op te nemen, kunt u dat doen via het adres vermeld in het deel ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.

Om uw rechten te doen gelden kunt u gebruik maken van de volgende link: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBNV/lang/nl-NL/.

In geval van inbreuk op de privacyverklaring kunt u gebruik maken van de volgende link: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

Als u suggesties of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, raden we u aan om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Functionaris voor gegevensbescherming

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

DUITSLAND

of

e-mail naar: DPO@bosch.com

 

Ingangsdatum: 01.03.2022