Privatumas

1 Privatumo pranešimai

Bosch (toliau „Bosch“ arba „Mes“ arba "Mums") džiaugiasi Jūsų apsilankymu mūsų interneto puslapiuose bei programėlių mobiliesiems įrenginiams naudojimu (taip pat ir „internetiniais pasiūlymais“) ir Jūsų susidomėjimu mūsų įmone bei produktais.

Čia galite perskaityti ir atsispausdinti mūsų pranešimus apie privatumo apsaugą.

2 Bosch gerbia Jūsų privačią sritį

Jūsų privačios srities apsauga tvarkant asmens duomenis bei visų verslo duomenų saugumas mums yra svarbus klausimas, į kurį atsižvelgiame savo verslo procesuose. Asmens duomenis, kurie buvo surinkti Jums apsilankius mūsų internetinių pasiūlymų tinklalapiuose, tvarkome konfidencialiai ir laikydamiesi įstatymų reikalavimų.

Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra mūsų įmonės politikos sudedamoji dalis.

3 Duomenų valdytojas

Už Jūsų duomenų tvarkymą atsakingas yra:

Robert Bosch UAB
Ateities pl. 79A, LT-52104 Kaunas
Lithuania

+370 37410925
E-mail: rblt@lv.bosch.com

4 Asmens duomenų surinkimas, tvarkymas ir naudojimas

4.1 Tvarkomos duomenų kategorijos

Yra tvarkomos šios duomenų kategorijos:

 • Komunikaciniai duomenys (IP adresas)

4.2 Pagrindiniai principai

Asmens duomenys yra visa informacija, kuri susijusi su identifikuoti fiziniu asmeniu arba asmeniu, kurį galima identifikuoti, tai būtų, pvz., vardai, adresai, telefono numeriai, el. pašto adresai, sutarties, buhalteriniai ir atsiskaitymo duomenys, kurie išreiškia asmens identitetą.

Asmens duomenis (įskaitant ir IP adresus) renkame, tvarkome ir naudojame tik tada, kai tam yra įstatymų patvirtintas teisinis pagrindas arba Jūs, pvz., registruodamiesi, tam duodate sutikimą.

4.3 Tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Mes ir mūsų įgalioti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tvarkymo tikslais:

 • Šio internetinio pasiūlymo paruošimas
  (teisinis pagrindas: Mūsų teisėtas interesas – tiesioginė rinkodara, kol ji vyksta pagal duomenų apsaugos ir sąžiningos konkurencijos nuostatas).
 • Triktims nustatyti arba dėl saugumo
  (Teisiniai pagrindai: Mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas duomenų apsaugos srityje ir teisėtas interesas šalinti triktis ir užtikrinti mūsų pasiūlymų saugumą).
 • Savireklama ir pašalinė reklama bei rinkos tyrimas ir pasiekiamumo matavimai įstatymų leidžiamose ribose gali būti reikalingas sutikimas
  (teisinis pagrindas: Sutikimas / mūsų teisėtas interesas – tiesioginė rinkodara, kol ji vyksta pagal duomenų apsaugos ir sąžiningos konkurencijos nuostatas).
 • Mūsų teisių gynimas ir rūpinimasis jomis
  (teisinis pagrindas: teisėtas yra mūsų interesas naudotis savo teisėmis ir jas ginti).

4.4 „Log“ rinkmenos

Kiekvieną kartą naudojantis internetu iš Jūsų interneto naršyklės automatiškai yra perduodama tam tikra informacija, kurią mes išsaugome vadinamosiose „Log“ rinkmenose.

„Log“ rinkmenas trikčių nustatymo tikslu ir saugumo pagrindais (pvz., siekiant išsiaiškinti įsibrovimo bandymus) trumpam išsaugome, o vėliau pašaliname. „Log“ rinkmenos, kurias reikia saugoti kaip įrodymus, nepašalinamos iki galutinio atitinkamo įvykio išsiaiškinimo ir atskirais atvejais gali būti perduodamos ikiteisminiams organams.

„Log“ rinkmenos (be arba, atitinkamai, be pilno IP adreso) taip pat yra naudojamos analizės tikslais; tuo tikslu žr. Tinklo analizės pastraipa.

„Log“ rinkmenose išsaugoma ši informacija:

 • Galinio prietaiso, iš kurio atidaromas internetinis pasiūlymas, IP adresas (interneto protokolo adresas);
 • Tinklalapio, iš kurio buvo iškviestas internetinis pasiūlymas, interneto adresas (vadinamieji, pirminis ir persiuntimo URL);
 • Paslaugos teikėjo, per kurį prieinama prie internetinio pasiūlymo, pavadinimas;
 • Iškviestų rinkmenų pavadinimas ir informacija;
 • Iškvietimo data, laikas ir trukmė;
 • Perkeltas duomenų kiekis;
 • Operacinė sistema ir informacija apie naudotą interneto naršyklę, įskaitant plėtinius (pvz., „Flash“ leistuvui);
 • http būsenos kodai (pvz., „Reikalinga užklausa“ arba „Užklausta rinkmena nerasta“).

4.5 Vaikai

Šis internetinis pasiūlymas nėra skirtas jaunesniems kaip 14 metų amžiaus vaikams.

4.6 Duomenų perdavimas

4.6.1 Duomenų perdavimas kitiems duomenų valdytojams

Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams mes perduodame tik tada, jei to reikia sutarties sąlygų įvykdymui, jei mes arba tretieji asmenys turime teisėtą interesą perduoti duomenis arba tam yra gautas Jūsų sutikimas. Išsamią informaciją apie teisinius pagrindus rasite Tvarkymo tikslų ir teisinių pagrindų pastraipa. Tretieji asmenys taip pat gali būti kita Bosch grupės įmonė. Jei duomenys tretiesiems asmenims perduodami remiantis teisėtu interesu, tai yra paaiškinama šiuose pranešimuose apie privatumo saugumą.

Be to, duomenys gali būti perduodami kitiems duomenų valdytojams, jei tam būtume įpareigoti įstatyminių reikalavimų arba teismo vykdymo organų ar teisinių potvarkių.

4.6.2 Paslaugos teikėjas (bendrąja prasme)

Išorinius paslaugų teikėjus įgaliojame teikti pardavimo ir rinkodaros paslaugas, duomenų prieglobos ir pagalbos telefonu paslaugas. Šiuos paslaugų teikėjus mes rūpestingai atrinkome ir reguliariai stebime, ypač jų rūpestingą elgseną su Jūsų išsaugotais duomenimis ir duomenų apsauga. Visus paslaugų teikėjus įpareigojame laikytis konfidencialumo ir teisinių nuostatų. Paslaugų teikėjas taip pat gali būti kita Bosch grupės įmonė.

4.6.3 Perdavimas gavėjams už Europos ekonominės bendrijos ribų

Asmens duomenis taip pat galime perduoti gavėjams, kurių buveinė yra už Europos ekonominės bendrijos ribų, vadinamosiose trečiosiose šalyse.

Tokiu atveju, prieš perduodami toliau įsitikiname, kad gavėjas arba užtikrina atitinkamą duomenų apsaugos lygį (pvz., remiantis atitinkamai šaliai skirtu Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, arba su gavėju yra priimtas Europos Sąjungos susitarimas dėl vadinamųjų ES Standartinių sutarčių sąlygų) arba yra gautas Jūsų sutikimas perduoti duomenis.

Iš mūsų galite gauti gavėjų trečiosiose šalyse apžvalgą ir konkrečiai sutartų taisyklių, skirtų duomenų apsaugos lygiui užtikrinti, kopiją. Tuo tikslu naudokitės pastraipoje Kontaktai pateiktais duomenimis.

4.7 Saugojimo trukmė; Laikymo terminai

Jūsų duomenis paprastai saugome tol, kol jų reikia mūsų internetiniam pasiūlymui ir su juo susijusioms paslaugoms įvykdyti, arba mes turime teisėtą interesą tolimesniam saugojimui (pvz., net ir įvykdę užsakymą galime turėti teisėtą interesą vykdyti rinkodarą paštu). Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenis pašaliname, išskyrus tuos duomenis, kuriuos turime saugoti, kad įvykdytumėm teisinius įsipareigojimus (pvz., laikydamiesi mokesčių ir prekybos teisės nurodytų saugojimo terminų, tam tikrą laikotarpį privalome saugoti dokumentus, pvz., sutartis ir sąskaitas).

5 Slapukų naudojimas

Slapukai yra mažos tekstinės rinkmenos, kurios išsaugomos jūsų kompiuteryje, kai peržiūrite mūsų internetinį pasiūlymą. Jei šį internetinį pasiūlymą atidarote vėl, Jūsų naršyklė slapuko turinį siunčia atgal atitinkamam paslaugos teikėjui ir tokiu būdu leidžia vėl identifikuoti galinį prietaisą. Slapukų nuskaitymas leidžia mums parengti optimaliai Jums pritaikytą internetinį pasiūlymą ir palengvinti Jums naudojimą.

5.1 Kategorijos

Mes atskiriame slapukus, kurie yra būtini internetinės paslaugos techninėms funkcijoms, ir tokius slapukus bei sekimo mechanizmus, kurie nėra būtini internetinės paslaugos techninėms funkcijoms.

Paprastai internetine paslauga galima naudotis be jokių slapukų, kurie naudojami ne techniniais tikslais.

5.1.1 Techniškai privalomi slapukai

Be techniškai privalomų slapukų negalima užtikrinti techninio internetinių paslaugų teikimo. Tai apima, pavyzdžiui, slapukus, kurie saugo duomenis, kad būtų užtikrintas sklandus vaizdo ir garso įrašų atkūrimas.

Tokie slapukai bus pašalinti kai išeisite iš svetainės

5.1.2 Slapukai ir stebėjimo mechanizmai, kurie nėra techniškai privalomi

Slapukus ir stebėjimo mechanizmus naudojame tik tada, kai kiekvienu atveju mums suteikiate išankstinį sutikimą. Išimtis taikoma slapukui, kuris įrašo esamą jūsų privatumo nuostatą (pasirinkimo slapukas). Šis slapukas nustatomas remiantis teisėtu interesu.

Slapukus ir stebėjimo mechanizmus skirstome į dvi sub-kategorijas:

5.2 Parankūs slapukai

Šie slapukai palengvina operacijas ir todėl leidžia patogiau naršyti mūsų internetinę paslaugą; pvz., tokiuose slapukuose gali būti jūsų kalbos nuostatos.

5.3 Rinkodaros slapukai ir stebėjimo mechanizmai

Bendroji informacija

Naudodami rinkodaros slapukus ir stebėjimo mechanizmus mes ir mūsų partneriai galime rodyti jums savo pasiūlymus, remdamiesi jus dominančiais dalykais, kuriuos sužinome analizuodami jūsų naudotojo elgseną:

 • Statistika:
  Naudodami statistikos priemones, mes matuojame, pavyzdžiui, jūsų puslapio peržiūrų skaičių.
 • Keitimo stebėjimas:
  Mūsų keitimo stebėjimo partneriai į jūsų kompiuterį įkelia slapuką („keitimo slapuką“), jeigu mūsų svetainę atveriate per atitinkamo partnerio reklamą. Paprastai tokie slapukai po 30 dienų nebegalioja. Jeigu aplankote tam tikrus mūsų svetainės puslapius ir slapuko galiojimas dar nebūna pasibaigęs, mes ir susijęs keitimo partneris galime atpažinti, kad tam tikras naudotojas spustelėjo ant reklamos ir todėl buvo nukreiptas į mūsų svetainę. Be to, tai galima atlikti keliuose įrenginiuose. Informacija, gauta naudojant pakeitimo slapuką naudojama keitimo statistikai kaupti ir bendram naudotojų, kurie spustelėjo atitinkamą reklamą ir buvo nukreipti į svetainę su keitimo stebėjimo žyma, skaičiui registruoti.
 • Socialiniai papildiniai:
  Kai kuriuose mūsų internetinėse paslaugose naudojami kitų tiekėjų (pvz., „Facebook“, „Twitter“) turinys ir paslaugos, kurie taip pat gali naudoti slapukus ir aktyviuosius modulius. Daugiau informacijos apie socialinius papildinius žr. socialinių papildinių skirsnyje
 • Pakartotinė taikinių atranka:
  Šios priemonės sukuria naudotojų profilius pagal reklamų slapukus arba trečiųjų šalių reklamų slapukus, taip vadinamus „žiniatinklio indikatorius“ (nematoma grafika, kuri dar vadinama vaizdo elementais arba stebėjimo vaizdo elementais) arba naudojant panašias technologijas. Jos naudojamos į pomėgius orientuotoms reklamoms ir stebėti, kaip dažnai naudotojas žiūri į tam tikras reklamas. Atitinkamas paslaugų teikėjas yra duomenų valdytojas, atsakingas už su priemone susijusios informacijos tvarkymą. Be to, priemonių paslaugų teikėjai gali atskleisti informaciją trečiosioms šalims pirmiau minėtais tikslais. Šiame kontekste atkreipkite dėmesį į atitinkamo paslaugų teikėjo duomenų apsaugos pranešimus.

Atkreipkite dėmesį, kad naudojant šias priemones jūsų duomenys gali būti perduodami gavėjams už EEB ribų, kur nėra atitinkamo duomenų apsaugos lygio, atitinkančio GDPR (pvz., JAV). Daugiau informacijos šia tema žr, tolesniame atskirų rinkodaros priemonių aprašyme.

5.3.1 Pavadinimas: „Google Analytics“

Teikėjas: „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV
Funkcija: Naudotojo elgsenos analizė (puslapio paieška, lankytojų ir apsilankymų skaičius, atsisiuntimai), pseudoniminių naudotojų profilių kūrimas, remiantis tarpusavyje susijusių įrenginių, kuriuose prisijungę „Google“ naudotojai, informacija, pseudoniminių naudotojo duomenų praturtinimas „Google“ pateikta tikslinei grupei būdinga informacija, pakartotinė taikinių atranka, UX testavimas, keitimo stebėjimas ir pakartotinė taikinių atranka kartu su „Google Ads“

5.3.2 Pavadinimas: „Google“ žymų tvarkyklė

Teikėjas: „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV
Funkcija: Svetainės žymų administravimas per naudotojo sąsają, programos kodų integravimas į mūsų svetaines

5.4 Slapukų valdymas

Slapukų ir stebėjimo mechanizmų valdymas

Slapukų ir stebėjimo mechanizmų nuostatas galite tvarkyti naršyklėje ir (arba) privatumo nuostatose.

Pastaba: Jūsų atlikti nustatymai kiekvienu atveju yra susiję tik su naršykle.

5.4.1 Visų slapukų išjungimas

Jeigu norite išjungti visus slapukus išjunkite slapukus savo naršyklės nuostatose. Atkreipkite dėmesį, kad tai gali turėti įtakos interneto svetainės funkcijoms.

5.4.2 techniškai nebūtinų nuostatų, susijusių su slapukais ir stebėjimo mechanizmais, valdymas

Kai lankysitės mūsų interneto svetainėse, slapukų lygmenyje bus klausiama, ar sutinkate, kad mes naudotume atitinkamus parankius slapukus, rinkodaros slapukus ir stebėjimo mechanizmus.

Mūsų privatumo nuostatose galite atšaukti sutikimo galiojimą ateityje arba pateikti savo sutikimą vėliau.

6 Tinklo analizė

Mums reikia statistinės informacijos apie mūsų internetinio pasiūlymo naudojimą, kad galėtumėm jį parengti pagal naudotojo poreikius, atlikti pasiekiamumo matavimus ir rinkos tyrimą.

Tuo tikslu naudojame šioje pastraipoje aprašytus tinklo analizės įrankius.

Naudojimo profiliai, kurie sukuriami naudojantis analizės slapukais arba įvertinus „Log“ rinkmenas, nėra sujungiami su asmens duomenimis. Įrankiai naudotojų IP adresų arba visai nenaudoja, arba trumpina juos iškart po gavimo.

Įrankių teikėjai tvarko duomenis tik kaip duomenų tvarkytojai, laikydamiesi mūsų nurodymų ir nenaudoja jų savo tikslams.

Žemiau yra pateikta informacija apie kiekvieną įrankį ir atitinkamą paslaugų teikėją ir apie tai, kaip galite nesutikti, kad šie įrankiai rinktų ir tvarkytų duomenis.

Kalbant apie įrankius, kurie veikia su atsisakymo („Opt-Out“) slapukais, reikia atkreipti dėmesį, kad atsisakymo funkcija yra susijusi su prietaisais bei naršykle ir galioja tik tuo metu naudojamam galiniam prietaisui arba naudojamai naršyklei. Jei naudojate kelis galinius prietaisus arba naršykles, atsisakymo funkciją turite nustatyti kiekviename atskirame galiniame prietaise ir kiekvienoje naudojamoje naršyklėje.

Be to, Jūs galite apskritai neleisti kurti naudojimo profilių, jei bendrai deaktyvinate slapukų naudojimą; tuo tikslu žr. pastraipą Slapukų išjungimas ir šalinimas.

7 YouTube

Šiame tiesioginio prisijungimo pasiūlyme naudojama YouTube, kurią užtikrina YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube yra garso ir vaizdo failų atkūrimo platforma.

Jei atidarote atitinkamą mūsų pasiūlymo puslapį, įterptinis YouTube grotuvas prisijungs prie YouTube, kad galėtų atsiųsti ir atkurti vaizdo ar garso failą. Be to, duomenys taip pat nusiunčiami YouTube kaip atsakingajai institucijai. Mes neatsakome už šių duomenų tvarkymą, kurį vykdo „YouTube“.

Daugiau informacijos apie surinktų duomenų kiekį ir tikslą, tolesnį jūsų duomenų apdorojimą ir naudojimą YouTube, jūsų teises ir pasirinktas duomenų apsaugos parinktis rasite YouTube konfidencialumo politikoje.

8 Išorinės nuorodos

Mūsų internetiniame pasiūlyme gali būti nuorodos į trečiųjų asmenų – su mumis nesusijusių paslaugų teikėjų – puslapius. Spustelėjus šią nuorodą, mes nebeturime įtakos nuorodos spustelėjimu tretiesiems asmenims perduotų asmens duomenų (pvz., IP adreso arba puslapio, kuriame yra nuoroda, URL) rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, nes trečiųjų asmenų kontroliuoti mes negalime. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip šie tretieji asmenys tvarko asmens duomenis.

9 Sauga

Mūsų darbuotojai ir mūsų įgaliotos paslaugų teikimo įmonės yra įpareigotos viską laikyti paslaptyje ir laikytis taikomo duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų.

Mes imamės visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių reikiamam saugumo lygiui užtikrinti ir mūsų tvarkomiems Jūsų duomenims apsaugoti, ypač nuo neapdairaus ar neteisėto sunaikinimo, manipuliacijų, praradimo, pakeitimo arba nuo pateikimo ir nuo prieigos pašaliniams asmenims. Mūsų saugos priemonės, priklausomai nuo technologijų vystymosi, yra nuolat tobulinamos.

10 Naudotojo teisės

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, naudokitės pastraipoje Kontaktai pateiktais duomenimis. Prašome užtikrinti, kad galėtume vienareikšmiškai identifikuoti Jūsų asmenį.

Teisė gauti informaciją:

Turite teisę gauti iš mūsų informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą. Todėl galite naudotis teise gauti su Jūsų asmeniu susijusią informaciją, kurią mes tvarkome.

Koregavimo ir šalinimo teisė:

Galite reikalauti iš mūsų koreguoti klaidingus duomenis ir, jei tai atitinka įstatymų reikalavimus, papildyti arba šalinti Jūsų duomenis.

Tai negalioja duomenims, kurių reikia atsiskaitymui ir buhalteriniams tikslams arba kuriems taikoma įstatymų numatyta saugojimo prievolė. Jei prieigos prie tokių duomenų nereikia, jų tvarkymas yra apribojamas (žr. toliau).

Tvarkymo apribojimas:

Galite reikalauti iš mūsų, jei tai atitinka įstatymų reikalavimus, kad mes aribotumėm Jūsų duomenų tvarkymą.

Duomenų tvarkymo atšaukimas:

Be to, turite teisę bet kada atsisakyti, kad tvarkytume Jūsų duomenis. Tokiu atveju mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, nebent – pagal įstatymų reikalavimus – galėsime įrodyti, jog turime su apsauga susijusių priežasčių, viršijančių Jūsų teises, toliau tvarkyti duomenis.

Duomenų perkeliamumas:

Taip pat Jūs turite teisę mums pateiktus duomenis gauti struktūruotus, kompiuterio skaitomu formatu, ir – jei tai galima techniškai – reikalauti perduoti duomenis tretiesiems asmenims.

10.1 Skundų pateikimo kontrolinėms institucijoms teisė

Turite teisę duomenų apsaugos inspekcijai pateikti skundą. Tuo tikslu galite kreiptis į duomenų apsaugos inspekciją, kuri yra atsakinga Jūsų gyvenamojoje vietovėje arba šalyje, arba į mums priskirtą duomenų apsaugos inspekciją. Tai yra:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos str. 17
LT-10312 Vilnius
Tel. +370 5 271 2804 +370 5 279 1445
Fax +370 5 261 9494
Email: ada@ada.lt

11 Privatumo pranešimo keitimas

Pasiliekame teisę keisti savo saugos ir duomenų apsaugos priemones, jei to reikia dėl technologijų tobulėjimo. Tokiu atveju atitinkamai priderinsime ir savo privatumo pranešimą. Todėl prašome skaityti galiojančią mūsų privatumo pranešimo versiją.

12 Kontaktai

Jei norite su mumis susiekti, mus rasite adresu, nurodytu skyriuje „Duomenų valdytojas“.Norėdami patvirtinti duomenų subjekto prašymus ir pranešimą apie duomenų apsaugos incidentus, naudokitės šia nuoroda:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng arba https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/

Jei turite patarimų arba skundų dėl asmeninių duomenų apdorojimo, rekomenduojame kreiptis į mūsų grupės duomenų apsaugos komisarą:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

arba

dpo@bosch.com

Parengta: 15.08.2019