Databeskyttelse

1 Databeskyttelseshenvisninger

Bosch (i det følgende "Bosch" eller "Vi" eller "Os") er glade for dit besøg på vores internetsider samt mobil-applikationer (samlet også "online-tilbud") og for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.

Her kan du læse/udskrive vores databeskyttelseshenvisninger i samlet form.

2 Bosch respekterer din privatsfære

Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personlige data samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er et vigtigt anliggende for os, som vi tager hensyn til i vores forretningsprocesser. De personlige data, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.

3. Ansvarlig

Den ansvarlige for behandlingen af dine data er:

Robert Bosch A/S

Telegrafvej 1

2750 Ballerup

E-Mail: post@dk.bosch.com

Tlf.: +45 4489 8989

4 Indsamling, behandling og anvendelse af personlige data

4.1 Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)

4.2 Principper

Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data (inklusive IP-adresser), når der er givet et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

4.3 Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og de af os bemyndigede serviceudbydere behandler dine personlige data til følgende behandlingsformål:

 • Tilvejebringelse af dette online-tilbud (Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i direkte marketing, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige retningslinjer).
 • Til konstatering af fejl og af sikkerhedsgrunde (Retsgrundlag: Opfyldelse af vores retlige forpligtelser på området datasikkerhed og berettiget interesse i afhjælpning af fejl og i sikkerheden omkring vores tilbud).
 • Egne og fremmede reklamer samt markedsforskning og rækkeviddemåling i det lovmæssigt tilladte omfang eller samtykkebaseret (Retsgrundlag: Samtykke / berettiget interesse fra vores side i direkte marketing, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige retningslinjer).
 • Afsendelse af et nyhedsbrev med modtagerens samtykke via e-mail eller SMS/MMS (Retsgrundlag: Samtykke).
 • Varetagelse og forsvar af vores rettigheder (Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i fremsættelse og forsvar af vores rettigheder).

4.4 Logfiler

Ved hver anvendelse af internettet overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

Vi lagrer logfilerne i et kort tidsrum til bestemmelse af fejl og af sikkerhedsgrunde (f.eks. for at opklare angrebsforsøg), hvorefter de slettes. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig af bevisgrunde, er undtaget fra sletningen indtil afklaringen af den enkelte hændelse og kan i enkelte tilfælde videregives til undersøgelsesmyndigheder.

Logfiler anvendes (uden eller uden fuldstændig IP-adresse) også til analyseformål; se i den forbindelse afsnittet Webanalyse.

I logfilerne lagres især følgende informationer:

 • IP-adresse (internetprotokol-adresse) på terminalen, hvorfra online-tilbudet bliver tilgået
 • Internetadresse på hjemmesiden, hvorfra online-tilbudet blev hentet (såkaldt oprindelses- eller referrer-URL)
 • Navn på den serviceudbyder, over hvilken adgang til online-tilbudet sker
 • Navn på de hentede filer/informationer
 • Dato og klokkeslæt samt varighed af hentningen
 • Overført datamængde
 • Operativsystem og informationer om den benyttede internet-browser inklusive installerede Add-Ons (f.eks. til Flash Player)
 • http-statuskode (f.eks. "forespørgsel vellykket" eller "ønsket fil ikke fundet").

4.5 Børn

Dette online-tilbud henvender sig ikke til børn under 15 år.

4.6 Videregivelse af data

4.6.1 Videregivelse af data til andre ansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger. Enkeltheder til retsgrundlagene finder du i afsnittet Behandlingsformål og retsgrundlag. Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen. Såfremt data overføres til tredjeparter på basis af en berettiget interesse, forklares det i disse databeskyttelseshenvisninger.

Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra myndighed eller domstol.

4.6.2 Serviceudbydere (generelt)

Vi pålægger eksterne serviceudbydere at udføre opgaver som salgs- og marketingservices, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-services. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen.

4.6.3 Videregivelse til modtagere uden for EØS

Vi kan også videregive personlige data til modtagere, der har hjemsted uden for EØS i såkaldte tredjelande.

I så fald sikrer vi før videregivelse, at der hos modtageren enten forefindes et rimeligt niveau for databeskyttelse (f.eks. på grundlag af en beslutning om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau truffet af Europa-Kommissionen for det pågældende land eller en aftale om såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser fra den Europæiske Union med modtageren), eller at dit samtykke til videregivelsen foreligger.

Du kan hos os rekvirere en oversigt over modtagere i tredjelande og en kopi af de konkret aftalte regelsæt til sikring af et rimeligt databeskyttelsesniveau. Hertil bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt.

4.7 Varighed af lagring; opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne services, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. kan vi også efter opfyldelse af en kontrakt stadig have en berettiget interesse i marketing via postvæsenet). I alle andre tilfælde sletter vi dine personlige data med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).

5 Anvendelse af cookies

Generelt

Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer ved et besøg på vores online-tilbud. Tilgår du dette online-tilbud en gang til, sender din browser indholdet af cookierne tilbage til den pågældende udbyder og muliggør således en genkendelse af din terminal. Udlæsningen af cookies gør det muligt for os at udforme vores online-tilbud optimalt til dig og gøre det lettere for dig at bruge det.

5.1 Kategorier

Vi skelner mellem obligatoriske cookies, der er nødvendige for, at onlinetjenesten kan fungere rent teknisk, og ikke-obligatoriske cookies og sporingsmekanismer, som ikke er nødvendige for, at onlinetjenesten kan fungere rent teknisk.

Det er generelt muligt at bruge onlinetjenesten uden de cookies, der ikke har et teknisk formål.

5.1.1 Teknisk nødvendige cookies

Med teknisk nødvendige cookies mener vi cookies, der er nødvendige for den tekniske levering af onlinetjenesten. Dette omfatter f.eks. cookies, der gemmer data for at sikre en problemfri gengivelse af video- eller lydoptagelser.

Disse cookies bliver slettet, når du forlader webstedet.

5.1.2 Cookies og trackingmekanismer, der ikke er teknisk nødvendige

Vi bruger kun cookies og trackingmekanismer, hvis du har givet os forudgående samtykke i hvert enkelt tilfælde. Med undtagelse af den cookie, der gemmer den aktuelle status for dine privatlivsindstillinger (valgcookie). Denne cookie fastlægges på baggrund af en legitim interesse.

Vi skelner mellem to underkategorier med hensyn til disse cookies og trackingmekanismer:

5.2 Praktiske cookies

Disse cookies får webstedet til at fungere og gør det dermed nemmere for dig at browse på vores onlinetjeneste. F.eks. kan dine sprogindstillinger være inkluderet i disse cookies.

5.3 Markedsføringscookies og trackingmekanismer

Generelt

Ved at bruge markedsføringscookies og trackingmekanismer kan vi og vores partnere vise dig tilbud baseret på dine interesser som følge af en analyse af din brugeradfærd:

 • Statistik: Vi bruger statistiske værktøjer til f.eks. at måle antallet af dine sidevisninger.
 • Konverteringstracking: Vores konverteringstrackingpartnere placerer en cookie på din computer (’konverteringscookie’), hvis du har besøgt vores websted via en annonce fra den pågældende partner. Normalt er disse cookies ikke længere gyldige efter 30 dage. Hvis du besøger visse sider på vores websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og den pågældende konverteringspartner se, at en bestemt bruger har klikket på annoncen og dermed er blevet videresendt til vores websted. Dette kan også ske på flere forskellige enheder. De oplysninger, der indhentes ved hjælp af konverteringscookies, bruges til at udarbejde konverteringsstatistik og registrere det samlede antal brugere, der har klikket på den pågældende annonce og er blevet videresendt til et websted via et konverteringstrackingmærke.
 • Sociale plugins: Nogle af siderne i vores onlinetjeneste har indhold og tjenester fra andre udbydere (f.eks. Facebook og Twitter), der også kan bruge cookies og aktive moduler. Du kan få mere at vide om sociale plugins i afsnittet om sociale plugins
 • Retargeting: Disse værktøjer opretter brugerprofiler ved hjælp af reklamecookies eller tredjeparts-reklamecookies, de såkaldte ’web beacons’ (usynlig grafik, der også kaldes pixels eller sporingspixels), eller ved hjælp af tilsvarende teknologier. Disse bruges til interessebaseret annoncering og til at kontrollere, hvor ofte brugeren ser på visse reklamer. Den relevante udbyder er dataansvarlig og dermed ansvarlig for behandling af data i forbindelse med værktøjet. Udbyderne af værktøjerne kan også videregive oplysninger til tredjeparter til de formål, der er nævnt herover. Du bedes derfor lægge mærke til den pågældende udbyders databeskyttelsesmeddelelser.

Bemærk, at brug af værktøjerne kan omfatte overførsel af dine data til modtagere uden for EØS, hvor der ikke er et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til GDPR (Persondataforordningen) (f.eks. i USA). Du kan få mere at vide om dette i følgende beskrivelse af de enkelte markedsføringsværktøjer.

5.3.1 Navn: Google Analytics

Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Funktion: Analyse af brugeradfærd (hentning af sider, antal besøgende og besøg, downloads), oprettelse af pseudonym brugerprofiler baseret på informationer fra andre enheder fra indloggede Google-brugere ( sporing på tværs af enheder), berigelse af pseudonym brugerdata med målgruppespecifikke oplysninger leveret af Google, retargeting, UX-test, konverteringssporing og retargeting i forbindelse med Google Ads.

5.3.2 Navn: Google Tag Manager

Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Funktion: Administration af tags af hjemmesider via en brugergrænseflade, integration af programkoder på vores websteder.

5.3.3 Browser New Relic

Udbyder: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA

Funktion: Med henblik på at spore brugeroplevelse og fejlfinding af kundeproblemer eller klager er overførsel af dine personlige data til ovennævnte controller påkrævet.

5.3.4 Navn: Facebook Pixel

Udbyder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland Vi er sammen med Facebook ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i rammerne af behandlingen af dine personoplysninger på vores online-tilbud ved hjælp af Facebook Pixel. For at fastsætte de respektive ansvarsområder for overholdelse af forpligtelserne iht. GDPR mht. den fælles behandling har vi indgået en aftale om det fælles ansvar med Facebook. Aftalens væsentlige indhold kan når helst hentes på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Deri reguleres især, hvilke sikkerhedsforanstaltninger Facebook skal overholde (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) og hvordan berørtes rettigheder kan gøres gældende over for Facebook.

Funktion: Facebook behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke ved hjælp af Facebook Pixel for oprettelse af kampagnerapporter, opfølgning af konverteringer, klikhændelser samt målrettet annoncering uden for vores websider (retargeting) ved hjælp af HTTP-headere (inklusive IP-adresse, enheds- og browseregenskaber, URL, henvisende URL, din person) pixel-specifikke data (inklusive Pixel ID og Facebook Cookie), klikadfærd, valgfri værdier (f.eks. konverteringer, sidetype), formularfeltnavne (som f.eks. "E-mail", "Adresse", "Mængde" for køb af et produkt eller en tjenesteydelse). Vi modtager ingen personoplysninger om dig fra Facebook, men kun anonymiserede kampagnerapporter om websidemålgruppen og annonceydelsen. Du kan afvise modtagelsen af interesserelaterede annoncer fra Facebook ved at ændre dine reklamepræferencer på Facebooks webside. Som alternativ kan du deaktivere anvendelse af cookies ved tredjepartsudbydere ved at besøge frameldingssiden af Digital Advertising Alliance på http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN eller siden http://www.youronlinechoices.com.

Yderligere oplysninger findes på: https://www.facebook.com/policy

5.4 Administration af cookies

Administration af cookies og trackingmekanismer

Du kan administrere dine indstillinger for cookies og trackingmekanismer i browseren og/eller i vores privatlivsindstillinger.

Bemærk: De indstillinger, du har valgt, gælder kun for den browser, der bruges i det pågældende tilfælde.

5.4.1 Deaktivering af alle cookies

Hvis du ønsker at deaktivere alle cookies, skal du deaktivere cookies i dine browserindstillinger. Bemærk, at dette kan påvirke webstedets funktion.

5.4.2 Administration af dine indstillinger med hensyn til cookies og trackingmekanismer, der ikke er teknisk nødvendige

Når du besøger vores websteder, bliver du i et cookie-lag spurgt, om du ønsker at give dit samtykke til vores brug af alle praktiske cookies, markedsføringscookies eller trackingmekanismer.

I vores privatlivsindstillinger kan du trække samtykket tilbage med virkning for fremtiden eller give dit samtykke på et senere tidspunkt.

6. Social plugins

I vores online-tilbud bruger vi såkaldte social plugins fra forskellige sociale netværk; disse beskrives enkeltvis i dette afsnit.

Ved anvendelse af pluginsene opretter din internetbrowser en direkte forbindelse til det pågældende sociale netværks servere. Herved får den pågældende udbyder den information, at din internetbrowser har åbnet den pågældende side fra vores online-tilbud, selv om du ikke har en brugerkonto hos udbyderen eller i øjeblikket ikke er logget ind på denne. Logfiler (inklusive IP-adresser) overføres herved af din internetbrowser direkte til en af den pågældende udbyders servere og lagres evt. også der. Udbyderen og/eller dennes server kan befinde sig uden for EU eller EØS (f.eks. i USA).

Plugins er selvstændige udvidelser fra udbyderne af de sociale netværk. Vi har derfor ingen indflydelse på omfanget af data, som udbyderne af sociale netværk indsamler og lagrer via plugins.

Formålet med og omfanget af indsamlingen, den videre behandling og anvendelse af data via det sociale netværk samt dine rettigheder i den forbindelse og dine indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære fremgår det pågældende sociale netværks databeskyttelseshenvisninger.

Hvis du ikke ønsker, at udbyderne af sociale netværk modtager og evt. lagrer/videreanvender data via dette online-tilbud, bør du ikke benytte de pågældende plugins.

6.1 Plugins fra Facebook

Facebook drives af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). En oversigt over plugins fra Facebook og deres udseende finder du her: http://developers.facebook.com/plugins; Information om databeskyttelse hos Facebook finder du her: http://www.facebook.com/policy.

7 Webanalyse

Vi har brug for statistiske informationer om anvendelsen af vores online-tilbud for at kunne gøre det mere brugervenligt, foretage rækkeviddemålinger og gennemføre markedsforskning.

Til det formål benytter vi webanalyseværktøjer, som er beskrevet i dette afsnit.

De anvendelsesprofiler, som er udarbejdet af disse værktøjer ved hjælp af analyse-cookies eller ved analyse af logfiler, sammenføres ikke med personlige data. Værktøjerne anvender enten slet ikke brugernes IP-addresser eller forkorter dem straks efter indsamlingen.

Udbyderne af værktøjerne behandler kun data som databehandlere iht. vores instrukser og ikke til egne formål.

Til hvert værktøj finder du efterfølgende oplysninger om den pågældende udbyder og om, hvordan du kan gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af data ved hjælp af værktøjet.

Ved værktøjer, der arbejder med Opt-Out-cookies, skal det bemærkes, at Opt-Out funktionen er enheds-/browserspecifik og principielt kun gælder for den netop anvendte terminal og den anvendte browser. Hvis du bruger flere terminaler/browsere, skal du indstille Opt-Out'et på hver enkelt terminal og i hver enkelt benyttet browser.

Derudover kan du også samlet set forhindre dannelsen af anvendelsesprofiler, idet du generelt deaktiverer anvendelsen af cookies; se i den forbindelse afsnittet Frakobling og sletning af cookies.

8.1 YouTube

Dette onlinetilbud anvender videoplatformen YouTube, som drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("YouTube"). YouTube er en platform, der gør det muligt at afspille lyd- og videofiler.

For at forbedre din databeskyttelse, når du besøger vores websted, er YouTube-indholdet integreret i siden i "forbedret fortrolighed mode".

Det betyder, at videoen først indlæses og en forbindelse til YouTube, herunder en overførsel af logdata til YouTube, først etableres, når det tilsvarende plugin er blevet aktiveret. Hvis plugin'et er aktiveret, overføres der også data til YouTube og kontaktes Google DoubleClick-reklamenetværket. Dette kan udløse yderligere databehandlinger, som vi ikke har nogen kontrol over. Hvis YouTube-videoen indlæses, anvendes der også cookies.

Hvis du vil vide mere om omfanget og formålet med YouTubes aktiviteter til indsamling, viderebehandling og anvendelse af data, om eventuel overførsel af personoplysninger til tredjelande som f.eks. USA, om dine rettigheder og de muligheder for databeskyttelse, du har, kan du læse YouTubes privatlivspolitik.

8.2 Google Maps

Dette onlinetilbud anvender Google Maps korttjenester. Google Maps drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Irland ("Google").

Indlæsning af kortet kræver, at du aktiverer det tilsvarende plugin. Hvis du aktiverer plugin'et, vil data blive overført til Google og Google DoubleClick-reklamenetværket kontaktet. Dette kan udløse yderligere databehandlinger, som vi ikke har nogen kontrol over. Hvis kortet indlæses, anvendes der også cookies.

Hvis du vil vide mere om omfanget og formålet med Google Maps' aktiviteter til indsamling, viderebehandling og anvendelse af data, om eventuel overførsel af personoplysninger til tredjelande som f.eks. USA, om dine rettigheder og de muligheder for databeskyttelse, du har, kan du læse Googles privatlivspolitik.

Mere information om Google webskrifter - se https://developers.google.com/fonts/faq og Googles databeskyttelsespolitik: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9 Nyhedsbrev

9.1 Nyhedsbrev med tilmelding; tilbagekaldelsesret

Du kan abonnere på nyhedsbreve inden for rammerne af vores online-tilbud. Hertil benytter vi den såkaldte Double Opt-In-metode, hvorefter vi først sender dig et nyhedsbrev via e-mail, mobile nyhedstjenester (som f.eks. WhatsApp), SMS eller push-notifikation, når du forinden udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af nyhedsbrevsservicen ved at klikke på et link i en besked. Skulle du senere beslutte, at du ikke længere vil modtage nyhedsbreve, kan du til enhver afslutte abonnementet ved at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse sker for e-mail-nyhedsbreve via det trykte link i nyhedsbrevet eller i det pågældende online-tilbuds administrationsindstillinger. Alternativt kan du kontakte os via oplysningerne i afsnittet Kontakt.

10 Eksterne links

Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider − udbydere, der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personlige data, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personlige data.

11 SingleKey ID Log-in

11.1 Login med SingleKey ID, fælles styring

Du kan logge dig på vores services med SingleKey ID.

SingleKey ID er udarbejdet af Bosch.IO GmbH til Bosch Group med henblik på at give brugerne en omfattende loginmulighed på Boschs hjemmesider, butikker, apps og services. Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Tyskland, er ansvarlig for at stille SingleKey ID til rådighed.

Bosch.IO GmbH behandler dine data med henblik på "registrering og login med SingleKey ID" og "oversigt og administration af data og applikationer med SingleKey ID" i et ansvarsfællesskab med os. For flere oplysninger bedes du se: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Efter du har foretaget en engangsregistrering, kan du benytte SingleKey ID til at logge dig på. For at gøre dette sendes du videre til en loginskærm hos Bosch.IO GmbH. Efter en vellykket godkendelse giver Bosch.IO GmbH os de nødvendige personoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer, fornavn, efternavn, sprog land). Din adgangskode bliver ikke sendt til os.

Du kan afslutte din brugeraftale angående SingleKey ID på et hvilket som helst tidspunkt på hjemmesiden for SingleKey ID ved at slette dit SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/.

Vær opmærksom på, at når du sletter dit SingleKey ID, så mister din adgang til alle Boschs hjemmesider, butikker, apps og services, som du tidligere loggede dig på med ved hjælp af dit SingleKey ID.

11.2 Information, der skal gives til registrerede i overensstemmelse med art.
13, GDPR – fælles dataansvarlige

Som part med ansvar for SingleKey ID har Bosch.IO GmbH et fælles ansvar sammen med tredjeparter med ansvar for applikationen/applikationerne, du anvender, for behandlingen af dine data i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning og den nationale databeskyttelseslovgivning. I overensstemmelse med art. 26 i GDPR (Fælles dataansvarlige) har vi skriftligt påtaget os et fælles ansvar for databehandlingen. Særligt har vi besluttet og er blevet enige om ansvarsområderne og erstatningsansvaret for de involverede parter. Udførlig information om de enkelte behandlingsaktiviteter findes i databeskyttelseserklæringen fra Bosch.IO GmbH og informationsarket om databehandling, der findes på Databeskyttelsespolitik.

12 Sikkerhed

Vores medarbejdere og de af os bemyndigede servicevirksomheder er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller ubemyndiget offentliggørelse og uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

13 Brugernes rettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt. I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

Informations- og oplysningsret:

Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige oplysninger, som vi behandler.

Berigtigelses- og sletningsret:

Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - fuldstændiggør eller sletter dine data.

Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af dem imidlertid (se efterfølgende).

Begrænsning af behandling:

Du kan kræve af os - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - at vi begrænser behandlingen af dine data.

Indsigelse mod databehandling:

Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling. Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Indsigelse mod direkte marketing:

Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til reklamemæssige formål ("reklameindsigelse"). Bemærk venligst, at der af organisatoriske grunde kan forekomme en overlapning mellem din indsigelse og anvendelsen af dine data i forbindelse med en igangværende kampagne.

Indsigelse mod databehandling ved retsgrundlag "berettiget interesse":

Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling, for så vidt at denne beror på retsgrundlaget "berettiget interesse". Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Tilbagekaldelse af samtykke:

Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelse sker, berøres ikke heraf.

Dataportabilitet:

Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

13.1 Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl/delstat eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os.

Datatilsynet

Carl Jacobsens

Vej 35 2500 Valby

Tel. +45 33 1932 00

Email: dt@datatilsynet.dk

Website: http://www.datatilsynet.dk/

14 Ændring af databeskyttelseshenvisningen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseshenvisning.

15 Kontakt

For at gøre dine rettigheder gældende, anmelde databeskyttelseshændelser bedes du benytte dig af følgende link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz eller https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/

For forslag og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores koncernrepræsentant for databeskyttelse:

Officer for Data Protection

Information security and data protection Bosch Group

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

TYSKLAND

eller

mail til: DPO@bosch.com

Udgave: 06.09.2023