Informace o ochraně osobních údajů

1. Informace o ochraně osobních údajů

Robert Bosch odbytová s.r.o. (dále „Bosch“, „my“, „nás“, nebo „naše společnost“) je potěšen Vaší návštěvou našich webových stránek a mobilních aplikací (společně také označovaných jako „on-line aplikace“) a Vaším zájmem o naši firmu a výrobky.

2. Robert Bosch odbytová s.r.o. respektuje Vaše soukromí

Velmi nám záleží na tom, abychom chránili Vaše soukromí během celého procesu zpracování osobních údajů a abychom chránili i Vaše obchodní data. Osobní údaje, které jsme získali při Vaší návštěvě našich on-line aplikací zpracováváme důvěrně a v souladu se zákonnými požadavky.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat jsou součástí naší firemní politiky.

3. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je Robert Bosch odbytová s.r.o.

Zde jsou naše kontaktní údaje:

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Praha 5, Radlická 350/107d

PSČ 15000

IČO 43872247

Spisová značka C 5483 vedená u rejstříkového soudu v Praze.

Jednatel společnosti: Ing. Milan Šlachta

4. Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů

4.1. Zpracovávané kategorie osobních údajů

Jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:

– komunikační údaje (např. jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, IP adresa),

– údaje o poloze

4.2. Zásady

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, patří mezi ně např. jména, příjmení, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, obchodní kmenové údaje, účetní a platební údaje, které vyjadřují identitu osoby. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze v případě, že k tomu máme zákonný právní titul nebo pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním nebo používáním osobních údajů týkajících se dané věci, např. prostřednictvím registrace.

4.3. Účely zpracování a právní základy

4.3.1 Umožnění přístupu na tuto on-line aplikaci bez registrace (Právní základ: Oprávněný zájem z naší strany o přímý marketing, pokud je v souladu s ustanoveními zákona na ochranu osobních údajů a zákona o nekalé soutěži).

4.3.2. Vyřízení Vašich dotazů, podnětů a poskytnutí informace o produktech a službách naší společnosti, zodpovězení dotazů uživatelů (Právní základy: plnění smlouvy nebo oprávněný zájem na základě zlepšení produktů/služeb).

4.3.3. Vlastní propagaci a propagaci prostřednictvím třetích stran stejně jako k průzkumu trhu a analýze dosahu, v rozsahu povoleném zákonem nebo založené na souhlasu (právní tituly: souhlas/náš oprávněný zájem, pokud je v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže).

4.3.4. Ochrana a obhajoba našich práv (právní titul: oprávněný zájem na ochraně a obhajobě našich práv).

4.4. Děti

Tato online nabídka se zaměřuje na děti starší 16 let.

4.5. Předání údajů jiným odpovědným subjektům

Vaše osobní údaje předávány dalším správcům pouze pokud je to potřebné pro plnění smlouvy, máme my nebo třetí strana oprávněný zájem na předání údajů nebo je k dispozici Váš souhlas s předáním. Podrobnosti k právním základům jsou uvedeny v části 4.3 Účely zpracování a právní základy. Třetí stranou mohou být i jiné společnosti skupiny Bosch. Pokud jsou údaje předávány třetí straně na základě oprávněného zájmu, je tato skutečnost vysvětlena v těchto informacích o ochraně osobních údajů. Kromě toho lze údaje předat jiným odpovědným subjektům, pokud jsme k tomu vázáni platnými právním předpisy nebo na základě vykonatelného úředního nebo soudního nařízení.

4.6. Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme úlohami, jako jsou prodejní a marketingové služby, programování, správa internetových stránek a mobilních aplikací, datový hosting. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, zejména po stránce zodpovědného nakládání a ochrany údajů, které zpracovávají. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování důvěrnosti a dodržování platných zákonných předpisů. Poskytovateli služeb mohou být i jiné společnosti skupiny Bosch.

4.7. Doba uložení; lhůty pro uchování

Vaše údaje ukládáme zásadně po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší online nabídky a s ní spojených služeb, resp. máme oprávněný zájem údaje dále ukládat (např. můžeme mít také po splnění smlouvy ještě oprávněný zájem na poštovním marketingu). Ve všech ostatních případech jsou Vaše osobní údaje odstraněny, s výjimkou údajů, které musíme dále uchovávat kvůli plnění právních povinností (např. jsme na základě lhůt pro uchování dokladů v souladu s daňovým a obchodním právem povinni předložit v určitém období úřadům dokumenty jako smlouvy a faktury).

5. Používání cookies

V rámci poskytování naší online nabídky se mohou používat cookies a sledovací mechanismy. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě online nabídky mohou ukládat na vašem koncovém zařízení. Při sledování se mohou používat různé technologie. Zpracováváme informace zejména v rámci pixelové technologie, resp. analýzy souboru protokolu. Čtení cookies nám umožňuje navrhnout naše on-line aplikace optimálně pro Vás a Vám umožňuje snadněji je používat.

5.1. Kategorie cookies

Rozlišujeme cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky a cookies a sledovací mechanismy, které nejsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky. Používání online nabídky je obecně možné bez cookies, které slouží jiným než technickým účelům. V této části se nachází přehled používaných cookies.

5.1.1. Technicky nezbytné cookies

Technicky nutnými cookies rozumíme cookies, bez kterých nelze zabezpečit technické poskytování online nabídky. Sem patří např. cookies, které ukládají data pro zabezpečení bezproblémového přehrávání video- a audioobsahů.

Tyto cookies se po ukončení návštěvy smažou.

5.1.2. Cookies a sledovací mechanismy, které nejsou technicky nutné

Tyto cookies a sledovací mechanismy používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu předem udělili souhlas.

Tyto cookies a sledovací mechanismy rozdělujeme do dvou podkategorií:

5.2. Komfortní cookies

Tyto cookies usnadňují obsluhu a umožňují komfortnější surfování v rámci naší online nabídky, např. mohou být v těchto cookies uložená vaše jazyková nastavení.

5.3. Marketingové cookies a sledovací mechanismy

Obecně:

Používání marketingových cookies a sledovacích mechanismů nám a našim partnerům umožňuje, abychom vám zobrazovali nabídky na základě vašich zájmů, které vycházejí z analýzy vašeho uživatelského chování:

– Statistika:

Používáním statistických nástrojů např. měříme, kolikrát jste si vyvolali stránku.

– Měření konverzí:

Naši partneři s měřením konverzí uloží ve vašem počítači cookie („cookie pro měření konverzí“), jakmile se dostanete přes inzerát příslušného partnera na naši webovou stránku. Tyto cookies zpravidla za 30 dnů ztrácejí platnost. Pokud navštívíte určité naše stránky a cookie ještě neztratil platnost, můžeme my a příslušný partner s měřením konverzí poznat, že určitý uživatel kliknul na inzerát a byl tak přesměrován na naši stránku. Informace získané pomocí cookies pro měření konverzí slouží k tomu, aby se vytvářely statistiky konverzí a zjišťoval se celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na příslušný inzerát a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro měření konverzí.

– Retargeting:

Tyto nástroje vytvářejí pomocí reklamních cookies, resp. reklamních cookies třetích osob, takzvaných web beacons (neviditelné obrázky, které se nazývají také pixely nebo pixelové tagy) nebo srovnatelných technologií uživatelské profily. Ty slouží pro reklamu podle zájmů a dále pro řízení frekvence, s jakou vidí uživatel určité inzeráty. Za zpracování údajů v souvislosti s těmito nástroji zodpovídá příslušný poskytovatel. Poskytovatelé těchto nástrojů předávají informace k výše uvedeným účelům případně také třetím osobám. Seznamte se v této souvislosti s informacemi o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

Upozorňujeme, že při používání těchto nástrojů může případně probíhat také předávání vašich údajů příjemci mimo EHP, kde neexistuje přiměřená úroveň ochrany osobních údajů podle GDPR (např. USA). Podrobnosti k tomu najdete v následujícím popisu jednotlivých marketingových nástrojů.

5.3.1. Google Analytics

Název: Google Analytics

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funkce: Analýza uživatelského chování (vyvolání stránky, počet návštěvníků a návštěv, stahování), UX testování

5.3.2. New Relic Browser

Název: New Relic Browser

Poskytovatel: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA

Funkce: Za účelem sledování uživatelské zkušenosti a řešení potíží nebo stížností zákazníků je vyžadován přenos vašich osobních údajů výše uvedenému správci.

5.4. Správa cookies a sledovací mechanismy

V prohlížeči a/nebo v našich nastaveních soukromí můžete spravovat svoje cookies a nastavení sledovacích mechanismů:

Upozornění: Nastavení, která provedete, se vztahují vždy k příslušnému používanému prohlížeči

5.4.1. Deaktivace všech souborů cookie

Pokud si přejete zakázat všechny cookies, přejděte do nastavení ve svém prohlížeči a deaktivujte ukládání cookies. Upozorňujeme, že to může mít negativní vliv na funkce webové stránky.

5.4.2. Správa vašich nastavení ohledně cookies a sledovacích mechanismů, které nejsou technicky nutné

Pokud navštívíte naše internetové stránky, budete v hlavičce pro cookies dotázáni, zda nám udělíte svůj souhlas s používáním komfortních cookies a marketingových cookies, resp. sledovacích mechanismů. V našich nastaveních soukromí můžete již udělené souhlasy s účinností do budoucna odvolat nebo nám také svůj souhlas udělit později.

5.5 YouTube

Tato online nabídka využívá videoplatformu YouTube, kterou provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („YouTube“). YouTube je platforma, která umožňuje přehrávání audio a video souborů.

Za účelem zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě našich webových stránek je obsah YouTube integrován do stránky v „režimu rozšířeného soukromí“.

To znamená, že video bude načteno a připojení k YouTube, včetně přenosu dat protokolu na YouTube, bude vytvořeno až po aktivaci odpovídajícího pluginu. Pokud je plugin aktivován, budou data přenášena také na YouTube a kontaktovanou reklamní síť Google DoubleClick. To může spustit další operace zpracování údajů, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Pokud se načte video YouTube, použijí se také soubory cookie.

Chcete-li se dozvědět více o rozsahu a účelu činností YouTube při shromažďování, dalším zpracování a používání údajů, o možných přenosech osobních údajů do třetích zemí, jako jsou Spojené státy americké, o vašich právech a možnostech ochrany údajů, které máte k dispozici, prostudujte si zásady ochrany osobních údajů YouTube.

5.6 Mapy Google

Tato online nabídka využívá mapové služby Google Maps. Mapy Google provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“).

Načtení mapy vyžaduje aktivaci odpovídajícího pluginu. Pokud plugin aktivujete, data budou předána společnosti Google a kontaktované reklamní síti Google DoubleClick. To může spustit další operace zpracování údajů, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Pokud je mapa načtena, používají se také soubory cookie.

Chcete-li se dozvědět více o rozsahu a účelu činností Map Google pro shromažďování, další zpracování a používání údajů, o možných přenosech osobních údajů do třetích zemí, jako jsou Spojené státy americké, o vašich právech a možnostech ochrany údajů, které máte k dispozici , přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.

6. Externí odkazy

Naše online nabídka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – s námi nepropojených poskytovatelů. Po kliknutí na odkaz již nemáme vliv na shromažďování, zpracování a použití osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože přirozeně nemáme kontrolu nad jednáním třetích stran. Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.

7. Bezpečnost

Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení aplikovatelných zákonů o ochraně osobních údajů. Provádíme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany a pro ochranu námi spravovaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

8. Práva uživatelů

K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v části Kontakt. Přitom zajistěte, abychom mohli jednoznačně identifikovat Vaši osobu. Právo na informace a právo na přístup k informacím: Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování Vašich údajů. K tomu můžete uplatnit právo na přístup k osobním informacím, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu a právo na výmaz:

Můžete od nás vyžadovat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – opravili nesprávné údaje k Vaší osobě nebo abychom Vaše údaje vymazali. To neplatí pro údaje nezbytné pro účely vyúčtování a účetnictví nebo pro údaje, na které se ze zákona vztahuje povinnost uchovávání. Pokud není přístup k takovým údajům potřeba, jejich zpracování se omezí (viz níže). Omezení zpracování: Můžete od nás vyžadovat, abychom omezili zpracování Vašich údajů – pokud jsou splněny zákonné předpoklady.

Námitka proti zpracování údajů:

Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Námitka proti přímému marketingu:

Kromě toho můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely („námitka proti zpracování údajů k marketingovým účelům“). Zohledněte prosím, že z organizačních důvodů může dojít ke kolidování Vašeho odvolání souhlasu s použitím Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

Námitka proti zpracování údajů u právního základu „oprávněný zájem“:

Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany, pokud se opírá o právním základem oprávněný zájem. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Odvolání souhlasu:

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli odvolat s budoucí účinností.

Oprávněnost zpracování Vašich údajů až do okamžiku odvolání zůstane tímto nedotčena.

8.1. Přenositelnost dat

Nadále máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, předané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. – je-li to technicky proveditelné – požadovat, aby byly předány třetí straně.

8.2. Právo na stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, který je příslušný Vašemu místu bydliště nebo Vašemu regionu nebo u dozorového úřadu, který je zodpovědný za nás. Tím je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Telefon:

Pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna)

Fax: +420 234 665 444

WWW: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

9. Změny Informace o zpracování osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření na zabezpečení dat a ochranu osobních údajů, pokud si to vyžádá technický vývoj. V takových případech naši informaci o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem doplníme. Proto, tedy prosím, věnujte pozornost platné verzi Informace o ochraně osobních údajů, protože ta se může měnit.

10. Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit na adrese uvedené v části „Správce“. Pro uplatnění vašich práv a oznámení případů porušení ochrany osobních údajů použijte následující odkaz:

https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/.

K oznámení incidentů ochrany dat použijte následující odkaz: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

V případě podnětů a stížností ohledně zpracování vašich osobních údajů vám doporučujeme obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oddělení informační bezpečnosti a soukromí skupiny Bosch (C/ISP)

P.O.Box 30 02 20

70442 Stuttgart

NĚMECKO

Koordinátor ochrany osobních údajů pro společnost Bosch Group CZ a SK:

Email: oou@cz.bosch.com

Nebo e-mail: DPO@bosch.com.

11. Datum účinnosti

1.8.2019