Dispečink ÚAMK na lince +420 261 000 555

 • Pomoc v případě nepojízdnosti
 • 24 hodin denně, 365 dnů v roce

Oprava na místě

 • Bezplatné zpojízdnění vozidla
 • Zásah v případě poruchy zařízení nezbytného k bezpečnému provozu (stěrače, potkávací světla, bezpečnostní pásy apod.)
 • Všude na pozemních komunikacích nebo na stanovišti uživatele (u vozu off-road pouze na fyzicky a právně přístupném místě)
 • Vztahuje se na příjezd servisního vozidla a práci mechanika (díly a materiál hradí uživatel)

Odtah

Pokud není možné zprovoznit vozidlo na místě, zařídíme bezplatný odtah

 • Do nejbližšího autoservisu Bosch Car Service v okruhu do 50 km
 • V ostatních případech do nejbližšího autorizovaného servisu dané značky
 • Na žádost řidiče se vztahuje i na přípojený vlek, tuto službu je však nutno na místě uhradit

Doplňkové služby v případě nemožnosti zprovoznění v den poruchy

Náhradní vozidlo

 • Zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy
 • Zapůjčení po dobu max. 3 dnů
 • Do výše 3000 Kč mimo nákladů na provoz

Pokračování v cestě/návrat domů

 • Jízdenka/letenka pro řidiče a posádku vozu (dalších max. 8 osob) do ověřeného cíle cesty nebo trvalého bydliště
 • Maximálně do hodnoty 8500 Kč na osobu
 • Převoz na stanici/letiště max. do 3000 Kč na osobu

Zabezpečení náhradního ubytování

 • Náhradní ubytování pro posádku vozidla po dobu opravy vozidla (max. 3 noci)
 • Max. do výše 3000 Kč
 • Převoz posádky do hotelu max. do 1300 Kč

Přechodné odstavení vozidla

Možnost přechodného odstavení vozidla na zabezpečeném místě max. po dobu 3 dnů v případě nemožnosti předání do autoservisu

Přivezení opraveného vozidla

Hrazení nákladů na cestu pro opravené vozidlo pro 1 osobu do výše max. 350 €

Převoz neopravitelného vozidla do ČR, event. jeho likvidace

 • V případě nemožnosti opravy vozu v zahraničí
 • Převoz do autoservisu Bosch Car Service nebo autorizovaného autoservisu nejblíže bydliště uživatele v ČR
 • Sešrotování vozu v zahraničí v případě neekonomičnosti
 • Max. do hodnoty 400 €

ÚAMK RECOMMENDED

 • Zvýhodněné využívání služeb na území ČR
 • Ubytování, restaurace, relaxace
 • Seznam na www.uamk.cz