Personuppgiftshantering

1 Information om dataskydd

Bosch (i fortsättningen ”Bosch” resp. ”vi” eller ”oss”) är glada över att du besöker våra webbplatser och våra mobila applikationer (som vi gemensamt brukar kalla vårt ”onlineutbud”) och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter.

Här kan du skriva ut eller läsa vår information om dataskydd i sammanhang.

2 Bosch respekterar din integritet

I våra affärsprocesser är vi mycket måna om att din integritet skyddas vid behandlingen av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid skydd av affärsuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter som samlas in när du besöker vårt onlineutbud konfidentiellt och alltid enligt gällande lagbestämmelser.

Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.

3 Ansvarig myndighet

Ansvarig för bearbetningen av dina uppgifter är Robert Bosch AB; Eventuella undantag förklaras i denna information om dataskydd.

Robert Bosch AB

Isafjordsgatan 15

164 26 Kista

E-post: kontakt@se.bosch.com

Telefonnummer: +46 8 750 15 00

4 Insamling, behandling och användning av personuppgifter

4.1 Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kommunikationsuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adress, IP-adress)

4.2 Principer

Till personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, alltså till exempel namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, uppgifter om avtal, bokningar och betalningar, som är uttryck för en persons identitet.

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adress) endast när det finns rättslig grund eller när du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, till exempel i samband med att du registrerar dig.

4.3 Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vi och av oss anlitade tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahållande av detta onlineutbud (rättslig grund: Berättigat intresse från vår sida i direktmarknadsföring, så länge detta sker i enlighet med gällande dataskydds- och konkurrenslagstiftning).
 • För att upptäcka störningar och av säkerhetsskäl (rättslig grund: uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter inom datasäkerhetsområdet och berättigat intresse i åtgärdande av störningar och i säkerheten i vårt utbud).
 • Egen och andra företags marknadsföring samt marknadsundersökningar och målgruppsmätning i den omfattning lagen tillåter eller baserat på samtycke (rättslig grund: samtycke/berättigat intresse från vår sida i direktmarknadsföring, så länge detta sker i enlighet med gällande dataskydds- och konkurrenslagstiftning).
 • Utskick av ett nyhetsbrev efter samtycke från mottagaren per e-post eller SMS/MMS (rättslig grund: samtycke).
 • Bevaka och skydda våra intressen (rättslig grund: Berättigat intresse från vår sida för att bevaka och skydda våra intressen).

4.4 Loggfiler

Så fort du använder internet överför din webbläsare automatiskt viss information, information som vi sparar i så kallade loggfiler.

Vi sparar loggfilerna en kort tid för att kunna åtgärda fel och av säkerhetsskäl (t.ex. för att få information om försök till attacker) och sedan raderar vi dem. Loggfiler som måste sparas under längre tid för bevisändamål är undantagna från raderingen tills den aktuella händelsen är slutgiltigt uppklarad. I vissa fall kan även loggfilerna komma att överföras till utredande myndigheter.

Loggfilerna används även för analysändamål (utan eller med förkortad IP-adress). För mer information om detta, se avsnittet Webbanalys.

I loggfilerna sparas i synnerhet följande information:

 • IP-adressen (internetprotokolladress) på den terminalutrustning som används för att få åtkomst till onlineutbudet
 • Internetadressen till den webbplats på vilken onlineutbudet har öppnats (så kallad käll- eller hänvisningsadress)
 • Namnet på tjänsteleverantören via vilken åtkomsten till onlineutbudet sker
 • Namn på filer och information som öppnas
 • Datum och klockslag för öppnandet samt hur länge det pågick
 • Överförd datamängd
 • Operativsystem och information om använd webbläsare inklusive installerade tillägg (t.ex. för Flash Player)
 • http-statuskod (t.ex. ”Begäran slutförd” eller ”Det gick inte att hitta begärd fil”).

4.5 Barn

Detta onlineutbud är inte avsett för barn under 13 år.

4.6 Överföring av uppgifter

4.6.1 Överföring av uppgifter till andra personuppgiftsansvariga

Normalt överför vi endast dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga om det krävs för fullgörande av avtal, om vi eller aktuell tredje part har ett berättigat intresse i överföringen eller om du har lämnat ditt samtycke till överföringen. En närmare förklaring av rättslig grund hittar du i avsnittet Ändamål med behandlingen och rättslig grund. ”Tredje part” kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen. Så länge överföring av uppgifter till tredje part bygger på ett berättigat intresse förklaras den i denna information om dataskydd.

Därutöver kan uppgifter överföras till andra om vi skulle vara skyldiga att göra det enligt lag eller om en myndighet eller en domstol eller annan rättslig myndighet begär det.

4.6.2 Tjänsteleverantör (allmänt)

Vi anlitar externa tjänsteleverantörer för bland annat försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalshantering, betalningshantering, programmering, värdtjänster och telefonjourtjänster. Vi har valt ut dessa tjänsteleverantörer med stor omsorg och kontrollerar regelbundet att de lever upp till sina åtaganden, i synnerhet när det gäller en noggrann och säker hantering av de uppgifter som finns sparade om dig. Samtliga tjänsteleverantörer som vi anlitar har förbundit sig att följa gällande lagar och sekretessbestämmelser. Tjänsteleverantörerna kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen.

4.6.3 Överföring till mottagare utanför EES

Vi kan även överföra personuppgifter till mottagare baserade utanför EES, så kallade tredjeländer.

I dessa fall säkerställer vi före en eventuell uppgiftsöverföring att mottagaren håller adekvat dataskyddsnivå (baserat på t.ex. EU-kommissionens beslut om adekvat skydd för det aktuella landet eller att en överenskommelse med så kallade EU-standardavtalsklausuler föreligger mellan Europeiska unionen och mottagaren) eller att du har gett ditt samtycke till överföringen.

Du kan beställa en översikt över mottagare i tredjeland och en kopia av de överenskommelser som har ingåtts för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå. Använd uppgifterna i avsnittet Kontakt.

4.7 Hur länge får uppgifterna sparats; Lagringstider

I normala fall sparar vi bara dina uppgifter så länge det behövs för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud och tillhörande tjänster eller så länge vi har ett berättigat intresse i den fortsatta lagringen av uppgifterna (t.ex. kan vi även efter att ett avtal är uppfyllt fortfarande ha ett berättigat intresse i att skicka reklam med vanlig post). I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter med undantag av sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara längre (t.ex. är vi skyldiga enligt skatte- och affärslagstiftning att behålla dokument som avtal och fakturor under en viss tid).

5 Användning av cookies

Allmänt

Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen igen skickar din webbläsare tillbaka innehållet i cookien till den aktuella leverantören och gör det på så vis möjligt att känna igen terminalenheten. Genom att läsa av cookies får vi möjlighet att anpassa vårt onlineutbud för dig och göra det lättare för dig att använda.

5.1 Kategorier

Vi skiljer mellan cookies som är absolut nödvändiga för onlinetjänstens tekniska funktioner och cookies och spårningsmekanismer som inte är nödvändiga för onlinetjänstens tekniska funktion.

Det går som regel bra att använda onlinetjänsten utan att tillåta cookies som inte har ett tekniskt syfte.

5.1.1 Tekniskt nödvändiga cookies

Med tekniskt nödvändiga cookies menar vi cookies utan vilka vi inte kan garantera det tekniska tillhandahållandet av online-tjänsten. Dessa inkluderar t.ex. cookies som lagrar data för att säkerställa kontinuerlig återgivning av video- eller ljudmaterial.

5.1.2 Cookies och spårningsmekanismer som inte är tekniskt nödvändiga

Vi använder endast cookies och spårningsmekanismer om du har gett oss ditt samtycke i varje enskilt fall. Med undantag för cookien som sparar aktuell status för dina integritetsinställningar (urvalscookie). Denna cookie placeras ut baserat på berättigat intresse.

5.2 Bekvämlighetscookies

Dessa cookies underlättar driften och gör det lättare för dig att surfa och använda vår onlinetjänst; t.ex. kan dina språkinställningar inkluderas i dessa cookies.

5.3 Marknadsföringscookies och spårningsmekanismer

Allmänt

Genom att använda spårningscookies och spårningsmekanismer kan vi och våra partners visa våra erbjudanden baserat på dina intressen, som vi identifierar genom att analysera ditt användarbeteende:

 • Statistik: Genom att använda statistiska verktyg mäter vi t.ex. antalet sidvisningar.
 • Konverteringsspårning: Våra partners som utför konverteringsspårning för vår räkning placerar en cookie på din dator (”konverteringscookie”) om du har besökt vår webbplats via en annons från respektive partner. Dessa cookies är vanligtvis inte giltiga efter 30 dagar. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut, kan vi och den relevanta konverteringspartnern se att en viss användare har klickat på annonsen och på så sätt omdirigerats till vår webbplats. Detta kan också göras på flera enheter. Informationen som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att sammanställa konverteringsstatistik och registrera det totala antalet användare som har klickat på respektive annons och som omdirigerades till en webbplats med en konverteringsspårningstagg.
 • Sociala insticksprogram: En del av sidorna i vår onlinetjänst innehåller innehåll och tjänster från andra leverantörer (t.ex. Facebook, Twitter) som också kan använda cookies och aktiva moduler. För mer information om sociala insticksprogram, se avsnittet om sociala insticksprogram
 • Retargeting: De här verktygen skapar användarprofiler med hjälp av annonscookies eller annonscookies från tredje part, så kallade ”web beacons” (osynlig grafik som även kallas pixlar eller spårningspixlar), eller med hjälp av jämförbar teknik. Dessa används för intressebaserad annonsering och för att kontrollera hur ofta användaren tittar på vissa annonser. Den berörda leverantören är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av uppgifter i samband med verktyget. Leverantörerna av verktygen kan lämna ut information även till tredje part för de ändamål som nämns ovan. Observera att dataskyddsmeddelandena från den berörda leverantören i denna kontext.

Observera att användning av verktygen kan innefatta överföring av dina uppgifter till mottagare utanför EEA där det inte finns någon adekvat nivå av dataskydd enligt GDPR (t.ex. USA). För mer information i detta avseende hänvisar vi till följande beskrivning av de enskilda marknadsföringsverktygen.

5.3.1 Namn: Google Analytics

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Funktion: Analys av användarbeteende (sidhämtningar, antal besökare och besök, nedladdningar), skapande av pseudonyma användarprofiler baserat på information om korsenheter från inloggade Google-användare (spårning av enheter), berikning av pseudonyma användardata med mål gruppspecifik information som tillhandahålls av Google, retargeting, UX-test, konverteringsspårning och retargeting i samband med Google Ads

5.3.2 Namn: Google Tag Manager

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Funktion: Administration av webbplatstaggar via ett användargränssnitt, integration av programkoder på våra webbplatser

5.3.3 New Relic Browser

Leverantör: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA

Funktion: För att spåra användarupplevelse och felsöka kundproblem eller klagomål krävs överföring av dina personuppgifter till ovanstående registeransvarige.

5.3.4 Facebook-Pixel

Leverantör: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland Vi ansvarar tillsammans med Facebook för behandlingen av dina personuppgifter vid behandlingen av personuppgifter inom ramen för vårt online-erbjudande över Facebook-pixel. För att uppfylla de respektive ansvar som åläggs enligt DSF gällande den gemensamma behandlingen, har vi med Facebook gjort en överenskommelse om delat ansvar. Det väsentligaste innehållet i denna överenskommelse kan du när som helst se på länken: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Den föreskriver speciellt vilka säkerhetsåtgärder Facebook måste observera (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) och hur de ifrågavarande rättigheterna kan göras gällande gentemot Facebook.

Funktion: Facebook behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke via Facebook-pixel för att skapa kampanjrapporter, spåra Conversions, Klick-Events samt riktad reklam utanför våra webbplatser (Retargeting) på grundval av HTTP-Headers (inklusive IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper, URL, hänvisnings-URL, din person), Pixel-specifik data (inklusive Pixel ID och Facebook cookie), klickbeteende, valfria värden (t.ex. Conversions, sidtyp), formulärfältnamn (som "e-post", "adress", "Mängd" för köp av en produkt eller tjänst) Vi erhåller inga personuppgifter över dig från Facebook, utan endast anonymiserade kampanjrapporter över webbplatsens målgrupp och annonsers verkan. Du kan neka att ta emot intressebaserade annonser från Facebook genom att ändra dina annonspreferenser på Facebook-webbplatsen. Alternativt kan du inaktivera användningen av cookies från tredje part genom att gå till Digital Advertising Alliances avregistreringssida på http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN eller på http://www.youronlinechoices.com. Ytterligare information finner du på: https://www.facebook.com/policy

5.4 Cookiehantering

Hantering av cookies och spårningsmekanismer

Du kan hantera dina inställningar för cookies och spårningsmekanismer i webbläsaren och/eller våra sekretessinställningar.

5.4.1 Inaktivering av alla cookies

Om du vill inaktivera alla cookies, vänligen inaktivera cookies i inställningarna för din webbläsare. Observera att detta kan påverka webbplatsens funktionalitet.

5.4.2 Hantering av dina inställningar med avseende på cookies och spårningsmekanismer som inte är nödvändiga teknisk

När du besöker våra webbplatser kommer du att bli tillfrågad i ett särskilt cookielager om du samtycker till att vi använder bekvämlighetscookies, marknadsföringscookies respektive spårningsmekanismer.

Under våra sekretessinställningar kan du återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden eller ge ditt medgivande vid en senare tidpunkt.

6. Sociala plugin-program

I vårt onlineutbud använder vi så kallade sociala plugin-program från olika sociala nätverk. I det här avsnittet beskrivs de olika plugin-programmen.

När du använder plugin-program upprättar din webbläsare en direkt förbindelse till det aktuella sociala nätverkets server. Det gör att leverantören får information om att du i din webbläsare har öpp-nat en viss sida i vårt onlineutbud. Detta sker även om du inte har något användarkonto hos leveran-tören eller om du har ett användarkonto men inte är inloggad. Loggfiler (inklusive IP-adressen) över-förs då direkt från din webbläsare till en server hos den aktuella leverantören där de eventuellt sparas. Leverantören eller leverantörens server kan vara belägen utanför EU eller EES (t.ex.i USA).

Plugin-programmen utgör fristående utvidgningar från leverantörerna av de sociala nätverken. Vi kan därför inte påverka i vilken omfattning leverantö-rerna av de sociala nätverken samlar in och sparar uppgifter via plugin-programmen.

För mer information om syftet med insamlingen, i vilken omfattning den sker, ytterligare hantering och användning av uppgifter som samlas in via det sociala nätverket samt dina rättigheter och inställ-ningsmöjligheter, se information om dataskydd från det aktuella sociala nätverket. Om du inte vill att leverantörerna av sociala nätverk ska samla in och eventuellt spara eller använda uppgifter från detta onlineutbud ska du inte an-vända plugin-programmen.

6.1 Plugin-program från Facebook

Facebook drivs under namnet www.facebook.com og leveres av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook").  En översikt över plugin-programmen från Facebook och hur de ser ut hittar du här: http://de-velopers.facebook.com/plugins; Information om dataskydd hos Facebook hittar du här: http://www.facebook.com/policy.php.

7 Webbanalys

Vi är beroende av statistisk information om hur vårt onlineutbud används för att kunna göra det mer användarvänligt och för att göra målgruppsmätningar och marknadsundersökningar.

För att kunna göra det använder vi webbanalysverktygen som beskrivs i detta avsnitt.

De användarprofiler som dessa verktyg skapar med hjälp av analyscookies eller genom att analysera loggfilerna kombineras inte med personuppgifter. När det gäller användarens IP-adress används den antingen överhuvud taget inte alls av verktyget eller förkortas omedelbart efter insamling.

Leverantören av detta verktyg behandlar uppgifter som personuppgiftsbiträde endast på instruktion från oss och inte för egna ändamål.

Under varje verktyg hittar du information om den aktuella leverantören och hur du kan motsätta dig att verktyget ska samla in och behandla uppgifter.

På verktyg som arbetar med opt-out cookies är det viktigt att tänka på att avanmälansfunktionen (opt-out) är enhets- eller webbläsarberoende och normalt endast gäller just den enhet eller den webbläsare som används. Om du använder flera enheter eller webbläsare måste du upprepa avanmälan på alla enheter och alla webbläsare du använder.

Dessutom kan du förhindra att det över huvud taget skapas användarprofiler genom att avaktivera användningen av cookies. Mer information om detta hittar du i avsnittet Stänga av och radera cookies.

8.1 YouTube

Detta onlineutbud använder videoplattformen YouTube, vilken tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“YouTube”). YouTube är en plattform som möjliggör uppspelning av ljud- och videofiler.

När du öppnar en sida i vårt onlineutbud upprättar den integrerade YouTube-spelaren en förbindelse till YouTube, så att video- eller ljudfilen kan överföras och återges. I denna process överförs också uppgifter som YouTube ansvarar för. Vi bär inget ansvar för den behandling av uppgifter som sker hos YouTube.

Ytterligare upplysningar om omfattningen och ändamålet med de insamlade uppgifterna, om YouTubes vidare behandling och användning av uppgifterna samt om dina rättigheter och de dataskyddsmöjligheter som du kan välja, finner du i YouTubes integritetspolicy.

8.2. Google Maps

Denna sida använder karttjänsten från Google Maps via en API. Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

För användning av funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en server hos Google LLC i USA och lagras där. Leverantören av denna sida har inget inflytande över denna överföring av uppgifter.

Google Maps används för att möjliggöra en tilltalande presentation av vårt onlineutbud och för smidig tillgång till de geografiska platser som listas av oss på hemsidan. Detta utgör ett övervägande berättigat intresse från vår sida i enlighet med artikel 6 punkt 1 f i GDPR.

Vänligen se Googles integritetspolicy för mer information om behandlingen av användaruppgifter: https://policies.google.com/privacy

8.3 Google webbtypsnitt

Denna webbsida använder så kallade webbtypsnitt från leverantören Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland för en enhetlig presentation av typsnitt. När du öppnar en sida läser webbläsaren in de nödvändiga webbtypsnitten i cachen för att visa texter och typsnitt korrekt.

För detta ändamål upprättar din webbläsare en förbindelse med Googles server vilket informerar Google om att vår hemsida öppnades av din IP-adress. Google webbtypsnitt används främst för att kunna leverera en enhetlig och tilltalande presentation av vårt onlineutbud. Detta utgör ett övervägande legitimt intresse från vår sida i enlighet med artikel 6 punkt 1 f i GDPR.

Din dator kommer att använda ett standardtypsnitt om din webbläsare inte stödjer webbtypsnitt.

För mer information om Google webbtypsnitt vänligen se https://developers.google.com/fonts/faq samt Googles integritetspolicy https://policies.google.com/privacy.

9 Nyhetsbrev

9.1 Nyhetsbrev med registrering, rätt att återkalla

I vårt onlineutbud har du bland annat möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi använder så kallad dubbel anmälan. Det betyder att vi aldrig börjar skicka nyhetsbrev per e-post, mobilmeddelanden (t.ex. via WhatsApp), SMS eller push-notiser förrän du uttryckligen har bekräftat att du verkligen vill prenumerera på nyhetsbrevet genom att klicka på en länk i ett meddelande och på så vis aktiverat nyhetsbrevstjänsten. Om du senare skulle ångra dig och inte längre vill ha nyhetsbrevet kan du när som helst välja att avsluta prenumerationen genom att ta tillbaka ditt samtycke. För att avsluta prenumerationen på ett e-postnyhetsbrev klickar du på den länk som finns i nyhetsbrevet eller under Inställningar för hantering för det aktuella onlineutbudet. Du kan också höra av dig till oss via telefon, e-post eller brev, kontaktuppgifter hittar du i avsnittet Kontakt.

10 Externa länkar

Vårt onlineutbud kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part – med leverantörer som vi inte har något avtal med. När du har klickat på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, behandling och användning av de personuppgifter (t.ex. IP-adress eller sidans URL-adress) som eventuellt överförs till tredje part i samband med att du klickar på länken, eftersom vi av naturliga skäl inte har någon kontroll över tredje parts agerande. Vi har inget ansvar för den behandling av sådana personuppgifter som tredje part utför.

11 SingleKey ID Log-in

11.1 Inloggning med SingleKey ID, gemensam kontroll

Du kan logga in på våra tjänster med SingleKey ID.

SingleKey ID har utvecklats av Bosch.IO GmbH för Bosch Group och erbjuder användare ett övergripande inloggningsalternativ för Boschs webbplatser, butiker, appar och tjänster. SingleKey ID tillhandahålls av Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Tyskland.

Bosch.IO GmbH behandlar dina uppgifter för ”registrering och inloggning med SingleKey ID” och ”översikt och hantering av data och applikationer med SingleKey ID” tillsammans med oss. Mer information finns här: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

När du har registrerat dig första gången kan du använda SingleKey ID för att logga in. Du vidarebefordras då till en inloggningsskärm på Bosch.IO GmbH. Efter lyckad autentisering ger oss Bosch.IO GmbH tillgång till nödvändiga personuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer, förnamn, efternamn, språk, land). Ditt lösenord överförs inte.

Du kan när som helst säga upp ditt användaravtal för SingleKey ID på SingleKey ID-webbplatsen genom att ta bort ditt SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/.

Tänk på att om du tar bort ditt SingleKey ID förlorar du åtkomst till alla Boschs webbplatser, butiker, appar och tjänster där du loggar in med ditt SingleKey ID.

11.2 Information som ska lämnas till registrerade personer i enlighet med art.
13 GDPR – Gemensamt personuppgiftsansvariga

Som ansvarig part för SingleKey ID utövar Bosch.IO GmbH gemensamt ansvar, tillsammans med tredje parter som är ansvariga för de applikationer du använder, för behandling av dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen och nationella dataskyddslagar. I enlighet med art. 26 i GDPR (Gemensamt personuppgiftsansvariga) har vi skriftligen enats om att utöva ett gemensamt ansvar för databehandlingen. I synnerhet har vi fastställt och kommit överens om ansvar och skyldigheter för de inblandade parterna. För detaljerad information om enskilda behandlingsåtgärder, se https://singlekey-id.com/data-protection-notice/ från Bosch.IO GmbH och informationsbladet om databehandling som finns på Dataskyddspolicy.

12 Säkerhet

Våra medarbetare och de företag vi anlitar som tjänsteleverantörer är förbundna att respektera tystnadsplikten och följa bestämmelserna i tillämpliga dataskyddslagar.

Vi uppfyller alla tekniska och organisatoriska krav för att säkerställa en adekvat skyddsnivå och för att skydda de uppgifter om dig som vi hanterar i synnerhet mot risker för oavsiktlig eller felaktig radering, manipulering, förlust, ändring eller obehörig utlämning och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

13 Användarens rättigheter

För att åberopa dina rättigheter, använd uppgifterna i avsnittet Kontakt. Försäkra dig om att vi i samband med detta entydigt kan definiera dig som person.

Rätt att få tillgång till information:

Du har rätt att få information av oss beträffande hanteringen av dina uppgifter. Här kan du åberopa rätten att få tillgång till de personuppgifter som samlats in om dig och få reda på hur de behandlas.

Rätt till rättelse och radering:

Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter och, under förutsättning att lagkraven är uppfyllda, kompletterar eller raderar dina uppgifter.

Detta gäller inte uppgifter som krävs för bokförings- och redovisningsändamål eller som enligt lag måste sparas en viss tid. Så länge åtkomst till sådana uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen av dem begränsad (se nedan).

Begränsning av behandling:

Under förutsättning att lagkraven är uppfyllda kan du begära av oss att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Invändning mot behandling av uppgifter:

Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Invändning mot direktmarknadsföring:

Du kan också när som helst lämna in en invändning mot att dina personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte (”Reklaminvändning”). Observera att det av organisatoriska skäl kan uppstå en överlappning mellan ditt återkallande och användningen av dina uppgifter inom ramen för en redan påbörjad marknadsföringskampanj.

Invändning mot behandling av uppgifter vid rättslig grund ”berättigat intresse”:

Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter såvida den baseras på rättsliga grunden berättigat intresse. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Återkallande av samtycke:

Om du har gett oss ditt samtycke till att vi får behandla dina uppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke med gällande verkan. Detta påverkar inte lagligheten i behandlingen av dina uppgifter fram till återkallandet.

Dataportabilitet:

Vidare har du rätt att få ut de uppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och när detta är tekniskt möjligt få uppgifterna överförda direkt från oss till en tredje part.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet:

Du har rätt att inge klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan då vända dig till den dataskyddsmyndighet som ligger närmast den ort där du bor eller till den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss.

Denna är:

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114

104 20 Stockholm

Tele: 08-657 61 00

E-postadress: imy@imy.se

14 Ändring av information om dataskydd

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder när detta är nödvändigt på grund av den tekniska utvecklingen. I dessa fall kommer vi också att uppdatera vår information om dataskydd. Utgå därför alltid från den aktuella versionen av vår information om dataskydd.

15 Kontakt

För att åberopa dina rättigheter och rapportera incidenter som rör dataskydd, vänligen använd följande länk:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz eller https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/

Gällande förslag och klagomål beträffande behandling av dina personuppgifter rekommenderar vi att du vänder dig till koncernansvarig för datafrågor:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

eller

skicka e-post till: DPO@bosch.com 

Uppdaterad: 06.09.2023