Om inget annat anges gäller att samtliga kännetecken som återfinns på Boschs webbplatser skyddas av känneteckensrättslig lagstiftning såsom varumärkeslagen (2010:1877). Detta gäller särskilt Boschs varumärken och firma, logotyper och emblem. De varumärken och designelement som används på våra webbplatser utgör immateriella rättigheter som tillhör Robert Bosch GmbH, Tyskland.

Denna webbplats har sammanställts med största omsorg. Trots detta kan inte Robert Bosch AB garantera riktigheten i den lämnade informationen. Robert Bosch AB påtar sig inget ansvar för skada som, direkt eller indirekt, har föranletts eller kan föranledas av användandet av denna webbplats, såvida inte skadan orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet från Robert Bosch AB.

Bosch kan komma att ändra i informationen när som helst och utan föregående meddelande. Bosch har dock inte någon skyldighet att hålla information på webbplatsen uppdaterad. Bosch lämnar inga garantier avseende webbplatsens funktionalitet eller tillgänglighet.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som innehas och distribueras av tredje part och över vilka Bosch inte har någon kontroll. Robert Bosch AB påtar sig inget ansvar för att innehållet på sådana webbsidor är korrekt och uppdaterat. Bosch tar inget ansvar alls för innehållet på dessa webbplatser och tillhandahåller endast länkar som en tjänst till sina användare. Boschs interna riktlinjer för dataskydd omfattas inte heller dessa webbplatser. Länkning och besök på andra webbplatser som sker via Robert Bosch AB:s webbplats sker således på användarens egen risk.

När länkar från tredje man anslås på webbsidan för första gången undersöks innehållet för att upptäcka olagligt innehåll. Bosch borgar för att det vid en översiktlig undersökning inte framkommit något olagligt innehåll vid skapandet av länken. Om Bosch senare upptäcker att vissa webbplatser som det har länkats till har ett olagligt innehåll, kommer Bosch genast att ta bort länkarna från sin webbplats.

De immateriella rättigheter som återfinns på Robert Bosch ABs webbplats, exempelvis patent, varumärken och upphovsrätt, är skyddade genom ensamrätt. Denna webbplats medför ingen licens för utnyttjande av immateriella rättigheter som tillhör företag i Bosch-koncernen (Bosch) eller tredje part.

Information om tvistlösning online (ODR): Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR). Plattformen syftar till att vara en kontaktpunkt för tvistlösningar utanför domstol som gäller avtalsförpliktelser vid köpe- och tjänsteavtal online. Du hittar plattformen på: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi deltar inte i tvistlösning utanför domstol vid alternativa tvistlösningsorgan för konsumenter.