Dispečing ASA na linke +421 2 492 05 966

 • Pomoc v prípade nepojazdnosti
 • 24 hodín denne, 365 dní v roku

Oprava na mieste

 • Bezplatné spojazdnenie vozidla
 • Zásah v prípade poruchy zariadenia nevyhnutného pre bezpečnú prevádzku (stierače, stretávacie svetlá, bezpečnostné pásy a pod.)
 • Všade na pozemných komunikáciách alebo na stanovišti používateľa (v prípade vozidla off-road iba na fyzicky a právne prístupnom mieste)
 • Vzťahuje sa na príchod servisného vozidla a prácu mechanika (diely a materiál hradí používateľ)

Odťah

Pokiaľ nie je možné sprevádzkovať vozidlo na mieste, zariadime bezplatné odtiahnutie

 • Do najbližšieho autoservisu Bosch Car Service v okruhu do 50 km
 • V ostatných prípadoch do najbližšieho autorizovaného servisu danej značky
 • Na žiadosť vodiča sa vzťahuje aj na prípojný vlek, túto službu je však nutné na mieste uhradiť

Doplnkové služby v prípade nemožnosti spojazdnenia v deň poruchy

Náhradné vozidlo

 • Zapožičanie náhradného vozidla počas opravy
 • Zapožičanie počas max. 3 dní
 • Do výšky 120 € okrem nákladov na prevádzku

Pokračovanie v ceste / návrat domov

 • Cestovný lístok/letenka pre vodiča a posádku vozidla (ďalších max. 8 osôb) do overeného cieľa cesty alebo trvalého bydliska
 • Maximálne do hodnoty 350 € na osobu
 • Prevoz na stanicu/letisko max. do 50€ na osobu

Zabezpečenie náhradného ubytovania

 • Náhradné ubytovanie pre posádku vozidla počas opravy vozidla (max. 3 noci)
 • Max. do výšky 120 €
 • Prevoz posádky do hotela max. do 50 €

Prechodné odstavenie vozidla

Možnosť prechodného odstavenia vozidla na zabezpečenom mieste max. počas 3 dní v prípade nemožného odovzdania do autoservisu

Privezenie opraveného vozidla

Hradenie nákladov na cestu pre opravené vozidlo pre 1 osobu do výšky max. 350 €

Prevoz neopraviteľného vozidla do SR, event. jeho likvidácia

 • V prípade nemožnej opravy vozidla v zahraničí
 • Prevoz do autoservisu Bosch Car Service alebo autorizovaného autoservisu najbližšie bydliska používateľa v SR
 • Zošrotovanie vozidla v zahraničí v prípade neekonomickosti
 • Max. do hodnoty 400 €