Гаранционни условия за продуктите на Bosch

Гаранционни условия за продуктите на Bosch

Гаранционната мрежа от сервизи обхваща цялата страна, за да се гарантира своевременна обработка на рекламациите. Гаранционните Bosch Car Service разполагат с най-модерното оборудване от Bosch и са технически обучени специално за професионална оценка на гаранционните случаи.

Настоящата търговска гаранция се предоставя от ROBERT BOSCH SRL, Horia Macelariu Str. 30-34, Bucharest, Romania в качеството му на упълномощен представител на производителя.

Гаранционен срок

Всички компоненти и резервни части за автомобилни системи, носещи марките BOSCH и CARGO, имат гаранция за производствен дефект или дефект в материала.

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуването.

Гаранционният срок на продукти от „Автомобилно оборудване” е 12 месеца за всички продукти, вграждани или използвани в лекотоварни, товарни автомобили, селскостопански и строителни машини. За всички останали видове продукти (виж изключенията по-долу*) гаранционният срок е 24 месеца за физически лица и 12 месеца за юридически лица. Гореописаните гаранционни срокове важат само при представяне на фактура или фискален бон за покупка.

 • Гаранционен срок за износващи се продукти: автомобилни крушки и чистачки -12 месеца
 • Удължен гаранционен срок на стартери и алтернатори и части за тях от брандa BOSCH: 36 месеца (важи за физически и за юридически лица).
  За да важи удължената-търговска гаранция за срок от 36 месеца за стартери и алтернатори и части за тях, трябва да бъдат предоставени при предявяване на рекламацията от Потребителя касов бон/ фактура за покупка на продукта и цената на услугата по монтаж в автосервиз.
  При липса на касов бон/ фактура за цената на услугата по монтаж в автосервиз, за продукта остава да важи законовата гаранция. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция.
 • Гаранционен срок на стартери и алтернатори и части за тях от брандa CARGO: 24 месеца (важи за физически и за юридически лица).
 • Акумулаторите BOSCH и GIGAWATT – вижте гаранционната карта на съответния дистрибутор.
  Рекламации на акумулаторите BOSCH и GIGAWATT се разглеждат от оторизираните сервизи на съответния дистрибутор посочени на гърба на гаранционната карта.
  Гаранцията е валидна и рекламацията се разглежда само при едновременно представяне на рекламирания акумулатор, автомобила, на който е вграден, фактура/фискален бон от покупката и гаранционна карта.

Не се приема гаранционна претенция, когато дефектът се дължи на нарушени предписания за работа, обслужване или монтаж, неподходящо или нецелесъобразно приложение, неправилно третиране или естествено износване, външни въздействия (удар, ел. въздействие и др.), щети в следствие на неправилно съхраняване или транспорт след получаване от продавача както и предприети от трети лица въздействия. За дефект в материала или производствен дефект, възникнал на модифицирани от трета страна BOSCH и CARGO -продукти (напр. преустройване от бензин на втечнен газ, тунинг за спортни цели), ние не поемаме принципно никаква гаранция, също и в рамките на гаранционния срок.

Обработка на рекламации

Сервизната мрежа на Bosch в страната разполага с необходимата сервизна техника, информация, софтуер, обучен персонал и е упълномощена да разглежда гаранционни рекламации по типове продукти в следните срокове:

 • До 5 работни дни при директно представяне на автомобила в упълномощен сервиз;
 • До 10 работни дни, когато рекламацията се урежда чрез търговеца, продал продукта.

Bosch Car Service /гаранционни/, разглеждат гаранционните рекламации на всички продукти на Бош, с изключение на тези, които се изпращат в Германия за оценка (виж Специфични продукти) и компоненти на дизеловата горивна система. Последните се разглеждат от специализираните Бош Дизел Център (Bosch Diesel Center) и Бош Дизел Сервиз (Bosch Diesel Service):

ИПО

ул. „Резбарска“ 47,
1517 кв. Стефан Караджа, София
Тел: 0885 093 096

Супер Дизел

Софийски околовръстен път 70,
1415 кв. Драгалевци, София
Тел: 0888 922 595

РЕБО

Промишлена зона Изгрев, ул. Дамян Балабанов, №1
4006 гр. Пловдив
тел.: +0888 602 466

В населено място без гаранционен Бош-сервиз рекламацията се урежда чрез търговеца на едро. Той изпраща рекламирания продукт с попълнен гаранционен формуляр и прикрепен към него касов бон/фактура към някой от упълномощените за продукта гаранционни сервизи.

При неодобряването на гаранционната рекламация, клиентът получава обратно гаранционния формуляр с кратко писмено становище.

При отхвърляне на рекламацията сервизът има право да начисли труд за извършени тестове, настройки, отстраняване на неизправности по автомобила или за транспорт на рекламирания продукт.

Специфични продукти

При електрическа горивоподкачваща помпа задължително се монтира и нов горивен филтър. При рекламация се представя и филтъра и документ за покупка на филтъра. Гаранцията не се признава при повреди, възникнали в резултат на допълнително монтирани системи за алтернативни горива, например допълнително монтирана уредба за гориво пропан-бутан .

Блокирала горивоподкачваща помпа се проверява за корозия и външни замърсявания чрез принудително разглобяване (понякога чрез разрушаване). В случай на отхвърляне на рекламацията, предявителят получава обратно разглобената помпа.

При въздухомер задължително се монтира и нов въздушен филтър. При рекламация се представя и филтъра и документ за покупка на филтъра.

При зарядни устройства - гаранцията не се признава:

 • при удължаване/скъсяване на помощните кабели;
 • при зареждане на акумулатори извън описаните в „Инструкциите за употреба” параметри;

Изброените по-долу продукти се проверяват в Германия :

 • UP (PLD)-помпа/тръбопровод/дюза, UI (PDE)-помпа/дюза и PF-помпи
 • Компоненти за CR (Common Rail)
 • Управляващи компютърни блокове, релета за управление на подгревни свещи
 • Повече от 3 бр. разпръсквачи или дюзодържатели комплект
 • DDS (имобилайзер за механични роторни помпи)
 • Кормилни системи
 • Последващи щети

Последваща щета е налице, когато поради дефектен Бош автомобилен продукт по време на гаранционния срок е повреден друг Бош или чужд продукт (например автомобилен двигател).

Първоначално последващите щети се възстановяват от потърпевшия. Заедно с предизвикалото щетите изделие той представя доказващи възникналите разходи документи – фактури за вложени резервни части и труд, снимки и др. Повредените чужди продукти не трябва да се бракуват, а да се съхраняват до получаване на становище, в случай че бъдат поискани за изследване.

Изисквания към BOSCH относно последващи щети се уреждат по следния начин:

 • Предизвикалото последваща щета изделие се изпраща посредством Роберт Бош ЕООД с напълно попълнен формуляр, който съдържа копия от фактури за ремонт, снимки и др. към съответното продуктово направлениe на BOSCH и CARGO.
 • След проверка и в случай на признаване на дефект в продукта, Роберт Бош ЕООД  поема разходите за последвали щети, съгласно посочените документи.

Ако клиента пожелае връщане на отхвърлени рекламирани изделия от Германия - транспортните разходи са за негова сметка !

Извършването на самостоятелни ремонти крие опасност от възникване на материални щети, създаване на допълнителни неизправности и застрашава безопасността на автомобила.

Важни разпоредби от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Чл. 33.

(1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

 1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
 2. да получи пропорционално намаляване на цената;
 3. да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

 1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
 2. значимостта на несъответствието, и
 3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

 1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;
 2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;
 3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
 4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34.

(1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35.

Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 36.

(1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 37.

(1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

 1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;
 2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;
 3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;
 4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

Чл. 40.

(1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките.

(2) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:

 1. ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;
 2. името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;
 3. процедурата, която потребителят трябва да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция;
 4. посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и
 5. условията на търговската гаранция.

(3) Информацията по ал. 2 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

(4) Неспазването на някои от изискванията на ал. 2 и 3 не засяга обвързващия характер на търговската гаранция за лицето, предоставило гаранцията, и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Търсене на гаранционен сервиз

Въведете пощенския си код или град, за да намерите най-близкия гаранционен Bosch Car Service

Грешка