Гаранционни условия за продуктите на Bosch

Гаранционни условия за продуктите на Bosch

Гаранционната мрежа от сервизи обхваща цялата страна, за да се гарантира своевременна обработка на рекламациите. Гаранционните Bosch Car Service разполагат с най-модерното оборудване от Bosch и са технически обучени специално за професионална оценка на гаранционните случаи.

Настоящата търговска гаранция се предоставя от ROBERT BOSCH SRL, Horia Macelariu Str. 30-34, Bucharest, Romania в качеството му на упълномощен представител на производителя.

Гаранционен срок

Всички компоненти и резервни части за автомобилни системи, носещи марката Bosch, имат гаранция за производствен дефект или дефект в материала.

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуването.

Гаранционният срок на продукти от „Автомобилно оборудване” е 12 месеца за всички продукти, вграждани или използвани в лекотоварни, товарни автомобили, селскостопански и строителни машини. За всички останали видове продукти (виж изключенията по-долу*) гаранционният срок е 24 месеца за физически лица и 12 месеца за юридически лица. Гореописаните гаранционни срокове важат само при представяне на фактура или фискален бон за покупка.

* Гаранционен срок на износващи се продукти:

 • Автомобилни крушки - 12 месеца
 • Чистачки – 12 месеца

Не се приема гаранционна претенция, когато дефектът се дължи на нарушени предписания за работа, обслужване или монтаж, неподходящо или нецелесъобразно приложение, неправилно третиране или естествено износване, външни въздействия (удар, ел. въздействие и др.), щети в следствие на неправилно съхраняване или транспорт след получаване от продавача както и предприети от трети лица въздействия. За дефект в материала или производствен дефект, възникнал на модифицирани от трета страна BOSCH-продукти (напр. преустройване от бензин на втечнен газ, тунинг за спортни цели), ние не поемаме принципно никаква гаранция, също и в рамките на гаранционния срок.

 • Акумулаторите BOSCH и GIGAWATT - виж гаранционната карта на съответния дистрибутор.

Рекламации на акумулаторите BOSCH и GIGAWATT се разглеждат от оторизираните сервизи на съответния дистрибутор посочени на гърба на гаранционната карта.

Гаранцията е валидна и рекламацията се разглежда само при едновременно представяне на рекламирания акумулатор, автомобила, на който е вграден, фактура/фискален бон от покупката и гаранционна карта.

 • Стартери, генератори и части за тях – 3 години удължена гаранция

(важи за физически и за юридически лица)

За да важи удължената-търговска гаранция за срок от 36 месеца за стартери, алтернатори и части за тях, трябва да бъдат предоставени при предявяване на рекламацията от Потребителя касов бон/ фактура за покупка на продукта и цената на услугата по монтаж в автосервиз.

При липса на касов бон/ фактура за цената на услугата по монтаж в автосервиз, за продукта остава да важи законовата гаранция. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция.

Обработка на рекламации

Сервизната мрежа на Bosch в страната разполага с необходимата сервизна техника, информация, софтуер, обучен персонал и е упълномощена да разглежда гаранционни рекламации по типове продукти в следните срокове:

 • До 5 работни дни при директно представяне на автомобила в упълномощен сервиз;
 • До 10 работни дни, когато рекламацията се урежда чрез търговеца, продал продукта.

Bosch Car Service /гаранционни/, разглеждат гаранционните рекламации на всички продукти на Бош, с изключение на тези, които се изпращат в Германия за оценка (виж Специфични продукти) и компоненти на дизеловата горивна система. Последните се разглеждат от специализираните Бош Дизел Център (Bosch Diesel Center) и Бош Дизел Сервиз (Bosch Diesel Service):

ИПО

ул. „Резбарска“ 47,
1517 кв. Стефан Караджа, София
Тел: 0885 093 096

Супер Дизел

Софийски околовръстен път 70,
1415 кв. Драгалевци, София
Тел: 0888 922 595

РЕБО

Промишлена зона Изгрев, ул. Дамян Балабанов, №1
4006 гр. Пловдив
тел.: +0888 602 466

В населено място без гаранционен Бош-сервиз рекламацията се урежда чрез търговеца на едро. Той изпраща рекламирания продукт с попълнен гаранционен формуляр и прикрепен към него касов бон/фактура към някой от упълномощените за продукта гаранционни сервизи.

При неодобряването на гаранционната рекламация, клиентът получава обратно гаранционния формуляр с кратко писмено становище.

При отхвърляне на рекламацията сервизът има право да начисли труд за извършени тестове, настройки, отстраняване на неизправности по автомобила или за транспорт на рекламирания продукт.

Специфични продукти

При електрическа горивоподкачваща помпа задължително се монтира и нов горивен филтър. При рекламация се представя и филтъра и документ за покупка на филтъра. Гаранцията не се признава при повреди, възникнали в резултат на допълнително монтирани системи за алтернативни горива, например допълнително монтирана уредба за гориво пропан-бутан .

Блокирала горивоподкачваща помпа се проверява за корозия и външни замърсявания чрез принудително разглобяване (понякога чрез разрушаване). В случай на отхвърляне на рекламацията, предявителят получава обратно разглобената помпа.

При въздухомер задължително се монтира и нов въздушен филтър. При рекламация се представя и филтъра и документ за покупка на филтъра.

При зарядни устройства - гаранцията не се признава:

 • при удължаване/скъсяване на помощните кабели;
 • при зареждане на акумулатори извън описаните в „Инструкциите за употреба” параметри;

Изброените по-долу продукти се проверяват в Германия :

 • UP (PLD)-помпа/тръбопровод/дюза, UI (PDE)-помпа/дюза и PF-помпи
 • Компоненти за CR (Common Rail)
 • Управляващи компютърни блокове, релета за управление на подгревни свещи
 • Повече от 3 бр. разпръсквачи или дюзодържатели комплект
 • DDS (имобилайзер за механични роторни помпи)
 • Кормилни системи
 • Продукти причинили щети по двигателя или друг агрегат (скъсани ангренажни ремъци и др.)

Ако клиента пожелае връщане на отхвърлени рекламирани изделия от Германия - транспортните разходи са за негова сметка !

Извършването на самостоятелни ремонти крие опасност от възникване на материални щети, създаване на допълнителни неизправности и застрашава безопасността на автомобила.

Приложими разпоредби на Закона за защита на потребителите

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова,освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

 1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;
 2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
 3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.

(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

Търсене на гаранционен сервиз

Въведете пощенския си код или град, за да намерите най-близкия гаранционен Bosch Car Service

Грешка