Ако не е посочено друго, всички марки на уеб страниците на Bosch са защитени от законодателството за марките. Това се отнася по-специално за марките, типовите знаци, фирменото лого и емблемите на Bosch. Използваните на нашите страници марки и елементи за оформление са интелектуална собственост на Robert Bosch GmbH, Германия.

Този сайт е разработен с максимална грижа. Въпреки това обаче не може да бъде дадена гаранция за липсата на грешки, както и за точността на включената информация. Изключена е всякаква отговорност за вреди, които са произтекли пряко или косвено от използването на тази уеб страница, освен ако настъпването им не се дължи на умисъл или груба небрежност от страна на Bosch.

Интелектуалната собственост, съдържаща се в сайтовете на Бош, напр. патенти, марки и авторски права, е защитена. Този сайт не дава права за ползване на интелектуалната собственост на група Bosch или на трети страни.

Информация за онлайн решаване на спорове: Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (Online dispute resolution, ODR). Тази платформа служи като приемна за извънсъдебно решаване на спорове, които се отнасят до договорни задължения на онлайн договори за покупко-продажба и онлайн договори за предоставяне на услуги.

Платформата е достъпна чрез ec.europa.eu/consumers/odr.

Не се ангажираме с решения извън съда преди решението на потребителските арбитражни органи.