Informacje o polityce prywatności

Robert Bosch sp. z o.o. (w dalszej części „Bosch” bądź „My” lub „Nam”) cieszy się z odwiedzenia przez Państwa naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie „ofertą online”) oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.

Robert Bosch sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność

Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.

Podmiot Odpowiedzialny

Administratorem Państwa danych jest Robert Bosch sp. z o.o.; wyjątki są objaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe wyglądają następująco:

Robert Bosch Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa Polska

Numer telefonu +48 (0) 22 715 40 00

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy:

Rafał Rudziński, Piotr Pyzio

Zasady

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej, czyli np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowy, dane księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem identyfikacji osoby.

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (wraz z adresami IP) tylko wtedy, gdy istnieje do tego ustawowa podstawa prawna lub udzielili nam Państwo zgody odnośnie do tego, np. w ramach rejestracji.

Cele przetwarzania i podstawy prawne

 • Udostępnienie tej oferty online i wykonanie umowy zgodnie z naszymi warunkami umowy, łącznie z rozliczeniem (podstawy prawne: wykonanie umowy).
 • Do odpowiadania na zapytania użytkowników w ramach chat boardu (podstawy prawne: wykonanie umowy bądź uzasadniony interes w związku z poprawą jakości produktów/usług).
 • Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).
 • Autoreklama i reklama obca oraz badanie rynku i pomiar zasięgu w dopuszczalnym ustawowozakresie bądź w oparciu o udzielenie zgody(podstawa prawna: zgoda / uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji).
 • Badania produktowe bądź konsumenckie przez pocztę elektroniczną i/lub telefon, o ile udzielili Państwo na nie wyraźnej zgody (podstawa prawna: udzielenie zgody). Adnotacja: jeżeli do badań włączymy instytut badania rynku, będzie on działał wyłączniena nasze zlecenie i zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Przeprowadzanie konkursów lub akcji rabatowych zgodnie z odnośnymi warunkami konkursów lub warunkami akcji rabatowych(podstawa prawna: wykonanie umowy).
 • Wysyłka newslettera za zgodą odbiorcy przez pocztę elektroniczną bądź SMS/MMS(podstawa prawna: udzielenie zgody).
 • Prowadzenie społeczności zarejestrowanych członków w celach promocyjnych i informacyjnych (podstawa prawna: wykonanie umowy).
 • Zachowanie i obrona naszych praw(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).

Pliki dziennika

Przy wszelkim korzystaniu z Internetu określone informację są automatyczne przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową i gromadzone przez nas w tzw. plikach dziennika.

Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), przez okres 7 dni, a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym.

Pliki dziennika są (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) wykorzystywane również do celów analizy; odnośnie do tego patrz punkt Analiza internetowa/ badanie rynku (w tym analiza internetowa, bez ankiet wśród klientów)".

W plikach dziennika są zapisywane w szczególności następujące informacje:

 • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego odbywa się dostęp do oferty online;

 • adres strony internetowej, z której wyświetlona została oferta online (tzw. URL pochodzenia lub referera);
 • nazwa dostawcy usług, poprzez którego odbywa się dostęp do oferty online;

 • nazwa pobranych plików bądź informacji;

 • data i godzina oraz czas trwania pobierania;
 • ilość przesłanych danych;
 • system operacyjny i informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej, łącznie z zainstalowanymi wtyczkami (np. do Flash Playera);
 • kod statusu http (np. "zapytanie powiodło się" lub "nie znaleziono żądanego pliku").

Dzieci

Ta oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16. roku życia.

Dostawcy usług (ogólnie)

Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych dostawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności to, czy obchodzą się odpowiednio z zapisanymi u nich danymi i czy są one zabezpieczone. Wszyscy dostawcy usług zostają zobowiązani przez nas do zachowania poufności i do przestrzegania wytycznych ustawowych. Dostawcami usług mogą być również inne firmy Grupy Bosch.

Nazwa: New Relic Browser

Dostawca: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA

Rola: W celu śledzenia doświadczeń użytkowników i rozwiązywania problemów lub skarg klientów, wymagane jest przekazanie danych osobowych do powyższego administratora.

Przekazywanie odbiorcom spoza EOG

Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza EOG w tzw. państwach trzecich. W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej) lub dostępna była Państwa zgoda na przekazywanie danych.

Można u nas uzyskać rozeznanie co do odbiorców w krajach trzecich i otrzymać kopię konkretnie uzgodnionych regulacji dotyczących zapewniania odpowiedniego poziomu ochrony danych. Proszę wykorzystać do tego dane zawarte w punkcie Kontakt.

Okres zapisania; terminy przechowywania

Państwa dane zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty online i związanych z nią usług bądź jak mamy uzasadniony interes w dalszym zachowaniu danych (np. również po wykonaniu umowy możemy wciąż mieć uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie dokumenty jak np. umowy i faktury).

Wykorzystywanie ciasteczek - informacje ogólne

Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas przeglądania oferty online. Gdy ta oferta online zostanie ponownie wyświetlona przez Państwa, przeglądarka odsyła zawartość ciasteczek z powrotem do odnośnego dostawcy usług i umożliwia w ten sposób rozpoznanie urządzenia końcowego. Odczyt ciasteczek umożliwia nam optymalne dopasowanie oferty online do Państwa i ułatwienie Wam korzystania z niej.

Kategorie Cookies

Rozróżniamy pliki cookie, które są obowiązkowo wymagane dla funkcji technicznych usługi online oraz takie pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są obowiązkowo wymagane dla technicznej funkcji usługi online.

Zasadniczo można korzystać z usługi online bez plików cookie, które służą innym celom niż techniczne.

Technicznie wymagane Cookies

Przez technicznie wymagane pliki cookie rozumiemy pliki cookie, bez których nie można zapewnić technicznego świadczenia usługi online. Obejmują one np. pliki cookie przechowujące dane w celu zapewnienia płynnej reprodukcji materiału wideo lub audio.

Takie pliki cookie zostaną usunięte po opuszczeniu witryny.

Pliki cookie i mechanizmy śledzące, które technicznie nie są wymagane

Używamy tylko takich plików cookie i mechanizmów śledzenia, na które uprzednio wyraziłeś zgodę. Rozróżniamy dwie podkategorie w odniesieniu do tych plików cookie i mechanizmów śledzenia:

 • Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie ułatwiają działanie, a tym samym umożliwiają wygodniejsze przeglądanie naszej usługi online; na przykład twoje ustawienia językowe mogą być zawarte w tych cookies.

 • Marketingowe pliki cookie i mechanizmy śledzenia.

Ogólnie korzystając z marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia, my i nasi partnerzy jesteśmy w stanie pokazać Ci oferty na podstawie Twoich zainteresowań, wynikające z analizy Twojego zachowania:

- Statystyka:

Za pomocą narzędzi statystycznych mierzymy np. liczba wyświetleń strony.

- Śledzenie konwersji:

Nasi partnerzy śledzący konwersję umieszczają plik cookie na Twoim komputerze ("plik cookie konwersji"), jeśli uzyskasz dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy danego partnera. Zwykle te pliki cookie nie są już ważne po 30 dniach. Jeśli odwiedzasz niektóre strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i odpowiedni partner konwersji możemy rozpoznać, że dany użytkownik kliknął reklamę, a tym samym został przekierowany na naszą stronę. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie służącego do konwersji służą do kompilowania statystyk konwersji i rejestrowania całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli daną reklamę i zostali przekierowani do witryny z tagiem śledzenia konwersji.

- Wtyczki społecznościowe

Niektóre strony naszego serwisu internetowego zawierają treści i usługi innych dostawców (np. Facebook, Twitter), które mogą również wykorzystywać pliki cookie i aktywne moduły. Więcej informacji na temat wtyczek społecznościowych można znaleźć w sekcji na temat wtyczek społecznościowych.

- Retargetowanie

Narzędzia retargetowania wykorzystują reklamowe pliki cookie nasze lub innych firm, sygnalizatory sieciowe (niewidoczne elementy graficzne nazywane również „znacznikami pikselowymi” lub „znacznikami pikselowymi śledzenia”) i podobne technologie do tworzenia profili użytkowników. Służą one do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach oraz do sterowania częstotliwością pokazywania określonych reklam użytkownikowi.

Korzystamy z następujących narzędzi:

Nazwa: Facebook-Pixel

Dostawca: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska

Wspólnie z Facebookiem odpowiadamy za przetwarzanie danych osobowych użytkowników korzystających z naszej oferty internetowej. Służy nam do tego usługa Facebook Pixel. Podpisaliśmy z Facebookiem umowę o współodpowiedzialności, która określa nasze obowiązki wynikające z RODO w odniesieniu do wspólnego przetwarzania danych. Podstawowa treść umowy jest dostępna przez cały czas pod następującym adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Umowa w szczególności precyzuje, które środki bezpieczeństwa musi stosować Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) oraz jak osoby, których dane dotyczą, mogą egzekwować swoje prawa od Facebooka.

Rola: Facebook przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie za ich zgodą za pomocą usługi Facebook Pixel na potrzeby tworzenia sprawozdań z kampanii, śledzenia konwersji, analizowania zdarzeń kliknięcia oraz kierowania wybranych reklam poza nasze witryny internetowe (retargetowania) przy użyciu nagłówków HTTP (w tym informacji takich jak adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki internetowej, adres URL, odsyłacz URL i dane identyfikacyjne użytkownika), danych specyficznych dla znacznika pikselowego (w tym informacji takich jak identyfikator znacznika pikselowego i plik cookie Facebooka), reakcji na kliknięcie, opcjonalnych wartości (np. wskaźniki konwersji, typ strony), nazw pól formularzy (np. „email” (adres e-mail), „address” (Adres pocztowy) czy „quantity” (ilość) przy zakupie produktu lub usługi).

Od Facebooka nie otrzymujemy żadnych danych osobowych użytkowników, a jedynie zanonimizowane raporty z kampanii na temat grup docelowych i skuteczności reklam w witrynie internetowej.

Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania od Facebook reklam opartych na zainteresowaniach. W tym celu należy odpowiednio zmienić preferencje reklamowe w witrynie internetowej Facebooka. Alternatywnie można zrezygnować z używania plików cookie innych firm. W tym celu należy przejść do strony rezygnacji prowadzonej przez Digital Advertising Alliance pod adresem http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN lub do strony http://www.youronlinechoices.com.

Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie: https://www.facebook.com/policy

Nazwa: Google Ads Remarketing Tag

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Rola: Google przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie za ich zgodą za pomocą znacznika pikselowego „Google Ads Remarketing Tag” na potrzeby tworzenia sprawozdań z kampanii, śledzenia konwersji, analizowania zdarzeń kliknięcia oraz kierowania wybranych reklam poza nasze witryny internetowe (retargetowania) na podstawie adresów URL, odsyłaczy URL, przynależności do prowadzonych przez nas list remarketingowych itd. Za pomocą powyższych informacji można również powiązać swoją tożsamość z kontem Google i dodać się do list marketingowych. Od Google nie otrzymujemy żadnych danych osobowych użytkowników, a jedynie zanonimizowane raporty z kampanii na temat grup docelowych i skuteczności reklam. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania od Google reklam opartych na zainteresowaniach. W tym celu należy zmienić swoje preferencje reklamowe w witrynie Google pod adresem https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout. Alternatywnie można wyłączyć obsługę plików cookie innych firm. W tym celu należy przejść do strony rezygnacji prowadzonej przez Network Advertising Initiative pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp albo w ustawieniach urządzenia zmienić opcje wykorzystywania jego informacji identyfikacyjnych. Instrukcje znajdują się na stronie https://support.google.com/ads/ans-wer/1660762#mob. Więcej informacji można uzyskać tutaj: https://policies.google.com/privacy

Nazwa: New Relic Browser

Dostawca: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA

Rola: W celu śledzenia doświadczeń użytkowników i rozwiązywania problemów lub skarg klientów, wymagane jest przekazanie danych osobowych do powyższego administratora.

YouTube

Ta oferta online używa platformy wideo YouTube, która jest prowadzona przez firmę YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo.

Gdy wyświetlą Państwo odpowiednią stronę naszej oferty, zintegrowany YouTube Player nawiązuje połączenie z serwisem YouTube, aby plik wideo lub audio mógł zostać przesłany i odtworzony. Również dane są przy tym przesyłane do serwisu YouTube jako podmiotu odpowiedzialnego. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych przez YouTube.

Więcej informacji o zakresie i celu gromadzenia danych, o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez YouTube, o Państwa prawach i możliwych do wybrania opcjach ochrony danych znajduje się w informacji o polityce prywatności serwisu YouTube.

Google Analytics

Dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Funkcja: Analizuje zachowania użytkowników (odsłony strony, liczbę odwiedzających i odwiedzin, pobrań), tworzenie pseudo-anonimowych profili użytkowników na podstawie informacji o różnych urządzeniach zalogowanych użytkowników Google (śledzenie na różnych urządzeniach), wzbogacenie pseudo-anonimowych danych użytkownika o cel informacyjny specyficzny dla grupy dostarczonej przez Google, retargeting, testy UX, śledzenie konwersji i retargeting w połączeniu z Google Ads.

Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookie i mechanizmy śledzenia w zakładce i/lub ustawienia prywatności.

Uwaga: Ustawienia, które wprowadziłeś, odnoszą się do tylko do przeglądarki używanej w każdym przypadku

Dezaktywacja wszystkich plików cookie

Jeśli chcesz dezaktywować wszystkie pliki cookie, wyłącz pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że może to wpłynąć na funkcjonalność strony.

Zarządzanie Twoimi ustawieniami w odniesieniu do plików cookie i mechanizmów śledzenia nie jest wymagane technicznie

Odwiedzając nasze strony internetowe, użytkownik zostanie poproszony w warstwie cookie, czy zgadzasz się na użycie przez nas odpowiednio plików cookie, marketingowych plików cookie lub mechanizmów śledzenia.

W naszych ustawieniach prywatności możesz wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość lub wyrazić zgodę w późniejszym terminie.

Wtyczki społecznościowe

W naszej ofercie online używamy wtyczek społecznościowych różnych serwisów; są one opisane pojedynczo w niniejszym punkcie.

Podczas używania wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnego serwisu społecznościowego. Odnośny dostawca otrzymuje przez to informację, że Państwa przeglądarka internetowa wyświetliła odpowiednią stronę naszej oferty online, nawet jeśli nie posiadacie konta użytkownika u tego dostawcy lub akurat nie jesteście tam zalogowani. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA).

Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek.

Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności odnośnego serwisu społecznościowego.

Jeśli nie chcą Państwo, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez tę ofertę online i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, nie należy używać odnośnych wtyczek.

Wtyczki społecznościowe z rozwiązaniem Heise Two Click Click

Korzystając z tak zwanego rozwiązania dwóch kliknięć (dostarczonego przez Heise Medien GmbH & Co. KG), domyślnie chronimy Twoją wizytę na naszych stronach internetowych przed logowaniem i przetwarzaniem przez dostawców sieci społecznościowych. Podczas korzystania ze strony naszej obecności w Internecie, która zawiera takie wtyczki, są one początkowo dezaktywowane. Dopiero kliknięcie odpowiedniego przycisku powoduje aktywację wtyczek.

Wtyczki społecznościowe Facebooka

Facebook obsługiwany jest pod www.facebook.com przez Face-book Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, oraz pod www.facebook.de przez Facebook Ireland Limited, Han-over Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Więcej informacji:

YouTube

Niniejsza strona internetowa korzysta z platformy wideo YouTube obsługiwanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („YouTube”).

YouTube to platforma umożliwiająca odtwarzanie plików audio i wideo. Aby zwiększyć ochronę Twoich danych podczas odwiedzania naszej witryny, treści YouTube są zintegrowane ze stroną w „trybie zwiększonej prywatności”.

Oznacza to, że wideo zostanie załadowane, a połączenie z YouTube, łącznie z przesłaniem danych dziennika do YouTube, zostanie nawiązane dopiero po aktywowaniu odpowiedniej wtyczki. Jeżeli wtyczka jest aktywowana, dane będą przesyłane także do YouTube i nawiązywany będzie kontakt z siecią reklamową Google DoubleClick. Może to spowodować dalsze operacje przetwarzania danych, nad którymi nie mamy kontroli. Jeśli ładowany jest film z YouTube, używane są również pliki cookie.

Aby dowiedzieć się więcej o zakresie i celu działań YouTube w zakresie gromadzenia, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych, możliwości przekazywaniu danych osobowych do krajów trzecich takich jak Stany Zjednoczone, o Twoich prawach i dostępnych możliwościach ochrony danych, prosimy zapoznaj się z polityką prywatności YouTube.

Mapy Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z usług map Google Maps.

Mapy Google są obsługiwane przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Załadowanie mapy wymaga aktywacji odpowiedniej wtyczki. Jeśli aktywujesz wtyczkę, dane zostaną przesłane do Google i nawiązany zostanie kontakt z siecią reklamową Google DoubleClick. Może to spowodować dalsze operacje przetwarzania danych, nad którymi nie mamy kontroli. Jeśli mapa się ładuje, używane są również pliki cookies.

Aby dowiedzieć się więcej o zakresie i celu działań Google Maps w zakresie gromadzenia, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych, możliwości przekazywaniu danych osobowych do krajów trzecich takich jak Stany Zjednoczone, o Twoich prawach i dostępnych możliwościach ochrony danych, zapoznaj się z polityką prywatności Google.

Narzędzia komunikacji na platformach społecznościowych

Korzystamy z narzędzi komunikacji w mediach społecznościowych (np. Facebook) do przetwarzania wiadomości wysyłanych za pośrednictwem tej platformy oraz do oferowania wsparcia.

Wysyłając do nas wiadomość za pośrednictwem platformy społecznościowej, wiadomość jest przetwarzana by obsłużyć zapytanie (jeżeli to konieczne także dodatkowe dane, które otrzymujemy od dostawcy mediów społecznościowych, a są połączone z tą wiadomością czyli imię i nazwisko lub pliki).

Ponadto możemy analizować te dane w zagregowanej i anonimowej formie, aby lepiej zrozumieć jak wykorzystywana jest nasza platforma na kanale społecznościowym

Prześlemy przekazane dane osobowe do właściwego podmiotu prawnego firmy Bosch obsługującego Państwa zapytanie ( na przykład w przypadku, gdy Państwa wiadomość dotyczy produktu dystrybuowanego przez inny podmiot prawny Bosch). Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub, w stosownych przypadkach, istniejący stosunek umowny (art. 6 ust. 1 lit. b RBPL). Przetworzone dane osobowe są usuwane po 180 dniach od otrzymania wiadomości.

Zewnętrzne linki

Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − niezwiązanych z nami dostawców. Po kliknięciu w link nie mamy już wpływu na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych (jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się link) przesłanych podmiotowi trzeciemu wraz z kliknięciem w link, ponieważ postępowanie podmiotów trzecich oczywiście nie podlega naszej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie.

Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych.

Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Prawa użytkownika:

Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych:

Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

Możliwość przenoszenia danych:

Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego:

Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu:

Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

Odwołanie zgody:

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.

Informacje o Urzędzie Ochrony Danych:

Mają Państwo prawo złożenia zażalenia do organu ochrony danych. Mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania bądź regionu lub do organu ochrony danych właściwego dla nas. Jest to:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl

Zmiana informacji o polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego. W tych przypadkach dostosujemy odpowiednio nasze informacje o polityce prywatności. Proszę zatem mieć na uwadze aktualną wersję naszych informacji o polityce prywatności.

Kontakt

Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym w sekcji „Administrator”.

Aby dochodzić swoich praw, prosimy kliknąć w ten link: https://request.privacy-bosch.com/

W celu powiadomienia o incydentach związanych z ochroną danych osobowych należy skorzystać z poniższego linku: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych

Bezpieczeństwo informacji i ochrona prywatności (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

P.O. Box 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

lub

mailto: DPO@bosch.com

Contact

If you wish to contact us, please find us at the address stated in the "Controller" section.

To assert your rights please use the following link: https://request.privacy-bosch.com/.

To notify data protection incidents please use the following link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

For suggestions and complaints regarding the processing of your personal data we recommend that you contact our data protection officer:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

P.O. Box 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

or

mailto: DPO@bosch.com

Data aktualizacji: 4.04.2023